Positiiviset ry, HivFinland

Positiiviset ry on vuonna 1989 perustettu hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö sekä ainoa hiv-tartunnan saaneiden ja aidsia sairastavien potilasjärjestö Suomessa. 

Yhdistyksen tarkoituksena on
-    toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä,
-    edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia,
-    tukea tartunnansaaneita ja heidän läheisiään,
-    ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä ja
-    parantaa tartunnansaaneiden hoidon tasoa ja elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.


Positiiviset ry:n toiminnassa otetaan huomioon jäsentensä luonnostaan muodostamat ryhmät, jotka voivat olla esim. tartuntatavasta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippuvia.

Positiiviset ry:n kaikessa toiminnassa huomioidaan ja tarkoituksena on vähentää uusia hiv-tartuntoja Suomessa, tukea ihmisiä hakeutumaan hiv-testiin ja hiv-positiivisiin kohdistuvien ennakkoluulojen vähentäminen.

Hiv-positiivisten ja heidän läheistensä näkemys ohjaa toimintaa kaikilla tasoilla. Yhdistyksen yhteisissä tapaamisissa, toimitiloissa ja elämänhallintakursseilla hiv-positiiviset ja heidän läheisensä voivat kohdata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia.

Tehtävämme on kansalaisjärjestönä olla hiv-tartunnan saaneiden vertaistukijärjestö ja edunvalvoja. 

Päämäärämme on parantaa hiv-positiivisten ja heidän läheistensä elämisen laatua ja pyrkiä muokkaamaan yhteiskunnassa vallitsevia asenteita suotuisammiksi.

Tavoitteemme on tunnistaa ja löytää uusia toimintatapoja jatkuvasti muuttuviin, hiv-positiivisia koskeviin elämäntilanteisiin sekä hyvinvoinnin edistäminen.


Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus valitaan yleiskokouksessa ja sen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hiv-positiiviset muodostavat aina hallituksen enemmistön. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi on muita työryhmiä, jotka kokoontuvat tarvittaessa.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä ja kesällä. 

Toiminnan rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoittaa pääosin Raha-automaattiyhdistys vuosittaisella yleisavustuksella. Lisäksi toimintaa rahoitetaan muiden avustusten, lahjoitusten ja rahankeräystoiminnan turvin.

Positiiviset ry:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki hiv-positiiviset, läheiset sekä heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa edistämisestä kiinnostuneet.