Säännöt

POSITIIVISET RY:N SÄÄNNÖT

NIMI
1. §

Yhdistyksen nimi on Positiiviset ry, ruotsiksi HivFinland rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen kieli on suomi.

TARKOITUS
2. §

Yhdistys on hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on

- toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä,
- edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia,
- tukea tartunnansaaneita ja heidän läheisiään,
- ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä ja
- parantaa tartunnansaaneiden hoidon tasoa ja elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.

TOIMINTAMUODOT
3. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää psykososiaalista tukitoimintaa,
- järjestää koulutus- sekä asiantuntijaluentoja,
- osallistuu terveydenhuollosta käytävään ammatilliseen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun,
- harjoittaa tiedotustoimintaa sekä terveyskasvatusta,
- järjestää jäsenille virkistystoimintaa kuten yhteisiä leirejä, illanviettoja, tapahtumia yms.
- tekee yhteistyötä muiden tartunnansaaneiden kanssa toimivien ryhmien, järjestöjen ja organisaatioiden kanssa ja
- ottaa huomioon jäsentensä luonnostaan muodostamat ryhmät, jotka voivat olla esim. tartuntatavasta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippuvia.

Yhdistys voi omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voi kuulua jäsenenä toisiin yhdistyksiin.

JÄSENET
4. §

Yhdistykseen voi kuulua henkilöjäseniä, kannattajajäseniä, ainais- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen henkilö- ja ainaisjäsenen on oltava yksityinen henkilö, mutta kannattajajäsen voi olla rekisteröity yhdistys, oikeustoimikelpoinen yritys, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen säännöt ja tarkoitus.

Jäsenhakemus on osoitettava yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Kannattajajäsenyyttä hakeva yhdistys toimittaa jäsenhakemuksensa yhteydessä yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan kahden kolmasosan äänten enemmistöllä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muutoin eduksi yhdistyksen toiminnalle tai merkitykselle.

Kullakin yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Lisäksi yhdistyksen jäsen saa äänestää valtakirjaa käyttäen yhdellä äänellä omansa lisäksi. Kannatusjäsenenä olevan yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää tämän asiamukaisesti valtuuttama asiamies.

JÄSENMAKSU
5. §

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan syyskokouksen vahvistamat vuotuiset jäsenmaksut. Ainaisjäsen maksaa liittyessään syyskokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun ja on vapaa vuotuisista jäsenmaksuista. Kunniajäsen on vapaa kaikista jäsenmaksuista.

Henkilöjäsen voidaan hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan taloudellisten syiden vuoksi.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
6. §

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi kokouksensa päätöksellä erottaa jäsenen tämän toimittua yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, loukattua yhdistyksen jäsenen yksityisyyttä tai anonymiteettiä tai jätettyä jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.

KOKOUKSET
7. §

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi hallituksen tarkemmin määrittäminä päivinä;
kevätkokous maalis- tai huhtikuun aikana ja syyskokous marras- tai joulukuun aikana.

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään tarvittaessa hallituksen kutsusta tai, kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta
kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuin kirjallisin kutsuin tai ilmoituksella yhdistyksen jäsentiedotteessa.

KOKOUSASIAT
8. §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. esitetään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä sekä niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta;
4. esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudella ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuullisille;
5. käsitellään kokouskutsussa esitetyt muut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa;
3. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle;
4. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle ja tehdään sen välittömästi edellyttämät päätökset;
5. hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
6. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä hallituksen muut jäsenet;
7. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
8. käsitellään kokouskutsussa esitetyt muut asiat.

Yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. käsitellään kokouskutsussa esitetyt muut asiat.

HALLITUS
9. §

Yhdistyksen asioita hoitaa kunkin kalenterivuoden ajaksi valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksasta kymmeneen muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus on valittava täysivaltaisista yhdistyksen jäsenistä siten, että puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten joukossa on vähintään viisi hiv-tartunnan saaneeksi ilmoittautunutta. Jos tällaisia ehdokkaita ei ole tarpeeksi, täydennetään hallitusta muilla ehdokkailla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka hallitus tarkastaa seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjaa pitää yhdistyksen sihteeri, jonka poissa ollessa hallituksen puheenjohtaja määrää pöytäkirjan pitäjän.

TILINPÄÄTÖS
10. §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuoden päättyessä, ja ne ovat yhdistyksen ja hallituksen pöytäkirjojen ohella toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sääntömääräistä kevätkokousta.

Tilintarkastajan on annettava kirjallinen kertomuksensa yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkistuksesta hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen sääntömääräistä kevätkokousta.

NIMENKIRJOITUS
11. §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on myös sillä tai niillä henkilöillä yksin, joille yhdistyksen hallitus on antanut oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi.

SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
12. §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kolmen neljäsosan enemmistö yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukausi. Kokouskutsuissa on tällöin mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

VAROJEN KÄYTTÖ
13. §

Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen omaisuus ja varat on käytettävä hiv-hoidon kehittämiseen tai hiv-tutkimustoiminnan rahoittamiseen. Purkamisesta päätetään kokousten määräämällä tavalla