Tammikuu 2002

* Valkosipulivalmisteet haittaavat hiv-lääkitystä?
* Jatkuvan yhdistelmälääkityksen teho kestää
* Metadoni edistää hiv-infektiota
* Atatsanaviiri kokeilussa
* Ziagenin sopivuus potilaalle testattavissa?
* Hiviin liittyvässä neuropatiassa tuntohermojen tiheys vähenee
* Peräsuolen limakalvot varastoivat HI-viruksia
* Rokotetutkimuksissa rohkaisevia ja vähemmän rohkaisevia tuloksia

Valkosipulivalmisteet haittaavat hiv-lääkitystä?

Vuoden 2001 lopulla julkisuuteen tuli tieto, että valkosipulivalmisteet saattavat haitata hiv-lääkkeiden toimintaa. USA:n kansanterveyslaitoksen NIH:n tutkijat havaitsivat valkosipulikapseleiden alentavan hiv-lääke sakinaviirin (Invirase®, Fortovase®) pitoisuutta veressä noin puoleen normaalista.

Kokeen aluksi yhdeksän hiv-negatiivista koehenkilöä saivat kolmen päivän ajan proteaasinestäjä sakinaviiria. Tänä aikana koehenkilöiden veren sakinaviiripitoisuus tutkittiin. Jatkossa koehenkilöt ottivat sakinaviiriannoksensa lisäksi kaksi valkosipulikapselia päivässä kolmen viikon ajan.

Sakinaviirin peruspitoisuudet olivat kolmen viikon vakosipulijakson aikana keskimäärin 51% ja huippupitoisuudet keskimäärin 54% alhaisemmat kuin ensimmäisten kolmen päivän aikana. Vielä kolmen seuraavan valkosipulittoman päivänkin aikana peruspitoisuus oli keskimäärin 34% tavanomaista alhaisempi.

NIH alkoi tutkia luontaislääkkeiden ja hiv-lääkkeiden keskinäisiä vaikutuksia, koska luonnonlääkkeistä ei ollut olemassa luotettavia tutkimuksia. Ensimmäiseksi huomattiin mäkikuisman (masennusta torjuva luontaislääke) epäsuotuisa vaikutus proteaasinestäjä indinaviiriin (Crixivan®).

Valkosipuli oli toinen tutkimuskohde, koska monet olivat alkaneet käyttää sitä alentamaan hiv-lääkityksen nostamia kolesteroliarvojaan. Tutkijat tiesivät myös valkosipulin ja proteaasinestäjien kulkevan samaa aineenvaihduntareittiä, entsyymijärjestelmää nimeltä CYP450.

Vielä ei tarkkaan tiedetä, miten valkosipuli estää sakinaviirin imeytymistä. Samoin on epäselvää, miten valkosipuli vaikuttaa, kun kyseessä on monen lääkkeen yhdistelmä. Tutkijat uskaltavatkin varoittaa valkosipulivalmisteiden käytöstä vain silloin, kun sakinaviiri on yhdistelmän ainoa proteaasinestäjä.
Http://www.thebody.com/niaid/2001/garlic.html

Jatkuvan yhdistelmälääkityksen teho kestää

Tutkijoiden mukaan yhdistelmälääkitys pitää virusmäärän alhaalla pitkään, jos lääkitys on aloitettu tehokkaalla niin kutsutulla HAART-yhdistelmällä ja sitä ei ole välillä keskeytetty.

Lontoolaiset tutkijat seurasivat 336 hiv-positiivisen naisen ja miehen tilaa noin kolmen vuoden ja neljän kuukauden ajan. Kaikki olivat aloittaneet tehokkaalla yhdistelmälääkityksellä ja heidän virusmääränsä oli laskenut 24 viikon aikana mittausrajan eli 50:n alle.

Tutkimusjakson aikana 61 potilaalla virusmäärä pääsi karkaamaan ylös. Näistä 47:n kohdalla syynä oli keskeytetty lääkitys, useimmiten keskeytyksen syynä olivat sivuvaikutukset.

Virusmäärä karkasi ylös vain 14:llä potilaalla, joilla lääkityksessä ei ollut minkäänlaista katkoa. Kolmen vuoden ja neljän kuukauden aikana lääkityksen pettämisen todennäköisyys oli siis 5,2%. Tämäkin todennäköisyys laski sen mukaan, mitä kauemmin virusmäärä pysyi alle mittausrajan.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että yhdistelmälääkityksien teho pettää ani harvoin, jos virusmäärä saadaan alle 50:n ensimmäisellä yhdistelmällä ja lääkkeet otetaan keskeytyksettä.
Http://www.medscape.com

Metadoni edistää hiv-infektiota puolustusjärjestelmän soluissa

HI-virus tarttuu ihmisen puolustusjärjestelmän soluihin koeputkioloissa tavallista paremmin, jos mukana on metadonia. Metadonia käytetään opiaattihuumeita käyttävien korvaushoidossa.

USA:laiset tutkijat ovat havainneet, että laboratorio-oloissa metadoni edistää CCR5-reseptorien toimintaa puolustusjärjestelmän solujen pinnalla. Hiv käyttää näitä reseptoreja tunkeutuessaan soluun. Jo aiemmin on havaittu morfiinin lisäävän CCR5-toimintaa solujen pinnalla. Metadoni edistää myös virusten aktivoitumista ja monistumista verisoluissa.
Www.medscape.com

Atatsanaviiri kokeilussa

Atatsanaviiri (BMS-232632) on Bristol-Myers Squibb-lääkeyhtiön (BMS) uusin hiv-lääkekokelas. Atatsanaviiri kuuluu proteaasinestäjiin. Sitä ei ole vielä rekisteröity myyntiin missään maassa, mutta esimerkiksi Suomessa se on periaatteessa saatavissa koekäyttöön. Laajennetun saatavuuden ohjelma käynnistyy vuoden 2002 alkupuolella.

Maailmalla on liikkunut hälyttäviä tietoja siitä, että BMS ei takaisi lääkekokeisiin tulijoille lääkkeen saantia yleensä vuoden kestävän koejakson jälkeen.

Atatsanaviiri on saanut hyvän maineen, koska se ei ole nostanut veren rasva-arvoja tähänastisissa kokeissa. Tämä sivuvaikutushan saattaa johtaa vakavaan sairauteen, haimatulehdukseen. Siksi se voisi sopia monelle proteaasinestäjää tarvitsevalle potilaalle. Atatsanaviirin jopa väitetään nostavan niin sanotun hyvän kolesterolin, HDL-kolesterolin, määrää.

Sivuvaikutuksista tiedetään, että atatsanaviiri voi kohottaa maksan erittämän bilirubiinin määrää, mikä aiheuttaa ihon ja silmänvalkuaisen kellertymistä. Varsinaisia maksavaurioita ei ole havaittu. Ripuli on ollut yleinen sivuvaikutus. Mahdollisista rasvakudoksen muutoksista ei ole vielä tietoa.
Http://www.aidsmeds.com | http://www.aidsmap.com | http://ww.atac-usa.org

Ziagenin sopivuus potilaalle testattavissa?

Lääkevalmistaja GlaxoSmithKline (GSK) lupailee, että kohta on mahdollista testata, voiko potilaalle antaa hiv-lääke abakaviiria (Ziagen®). Noin 4% potilaista saa yliherkkyysreaktion abakaviirin käytön aikana. Reaktio on hengenvaarallinen.

GSK on kerännyt potilaiden perimänäytteitä kolmen vuoden ajan, ja vihjeitä yliherkkyysreaktion aiheuttavista geeneistä on jo löytynyt. Tutkijat arvelevat, että vuoden 2002 lopussa heillä on tarpeeksi tietoa luotettavan testin rakentamiseksi.
Http://www.medscape.com

Hiviin liittyvässä neuropatiassa tuntohermojen tiheys vähenee

Tutkijat ovat havainneet, että ihon tuntohermokudoksen tiheys vähenee hiv-infektion edetessä. Hermosärkyjä aiheuttava ilmiö keskittyy ihoalueille, jotka ovat kauimpana vartalon keskikohdasta eli selkäytimestä. Hyvä hiv-lääkitys vähentää ilmiötä.

Baltimorelaisen Johns Hopkins –sairaalan tutkijat ottivat kudosnäytteitä 47 kivuista kärsivän hiv-positiivisen koehenkilön reiden sisä- ja ulkopinnalta kahteen otteeseen neljän kuukauden välein. Hermokudoksen tiheys oli vähentynyt lähinnä ulkoreiden pinnalla, sisäreiden pinnalla tilanne oli normaali. Näytti siltä, että nukleosidianalogeja (AZT/Retrovir, 3TC/Epivir, ddI/Videx, ddC/Hivid,d4T/Zerit) käyttävillä hermokudoksen tiheys oli alempi kuin muilla.

Näytteenottojen välisenä aikana 18 henkilöä sai hermojen kasvutekijää isompana annoksena, 15 pienempänä annoksena ja 14 hengen kontrolliryhmä sai lumeainetta. Isompaa annosta saaneilla hermokudoksen tiheys oli kasvutekijän ansiosta hieman lisääntynyt.

Tutkijat ehdottavat, että hermotiheyden mittausta käytettäisiin nykyistä laajemmin tutkittaessa erilaisia hermoihin vaikuttavia aineita hiviin liittyvän neuropatian hoidossa.
Neurology 2002/58 | http://ww.medscape.com

Peräsuolen limakalvot varastoivat HI-viruksia

Peräsuolen limakalvot ovat HI-viruksien yksi keskeinen kerääntymispaikka. Limakalvoissa viruksissa tapahtuu myös itsenäistä perimän muuntelua eli mutaatioita, erillään verenkierrossa tapahtuvasta muuntelusta.

Italialaisessa Foggian yliopistossa eristettiin HI-viruksia yhdeksän hiv-positiivisen henkilön verestä sekä peräsuolen limakalvosta otetuista koepaloista. Neljän tutkitun kohdalla verestä ja limakalvosta eristettyjen virusten tyypit erosivat toisistaan.

Tutkijat uskovat, että viruskannat voivat kehittyä eri lailla verenkierrossa ja esimerkiksi peräsuolen limakalvoissa. Asia tulisi ottaa huomioon esimerkiksi valittaessa sopivaa lääkitystä ja seurattaessa sen tehoa. Nythän mitataan vain veressä olevien virusten määrää ja laatua.
Http://www.aidsmeds.com

Rokotetutkimuksissa rohkaisevia ja vähemmän rohkaisevia tuloksia

Voimakkaan T-solureaktion synnyttävä rokote on yksi niistä rokotetyypeistä, joita kehitellään HI-virusta vastaan. Niiden sopivuudesta ihmisillä tehtäviin kokeisiin keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti.

Merck-yhtiön kokeissa apinoilla esiintyvästä viruksesta (SIV) johdetulla rokotteella käsitellyt apinat on altistettu keinotekoiselle SHIV:lle. SHI-viruksen sisäosa on SI-viruksesta ja kuori HI-viruksesta. Normaalisti SHIV:n saanut makaki menehtyy muutamassa viikossa. Rokotetut makakit näyttävät pysyvän hengissä, vaikkei rokote ehkäisekään infektion syntymistä eikä poista sitä.

Merckin tutkijoiden mielestä kokeet osoittavat, että pelkästään solureaktion synnyttävä rokote olisi periaatteessa toimiva ratkaisu hiv-infektionkin kurissa pitämiseen. Arvostelijat sanovat, että SHIV on keinotekoinen luomus ja sillä tehdyt kokeet eivät osoita mitään. SHIV:hän hävittää apinan T4-auttajasolut nopeasti, mitä ihmisen HI-virus ei tee.

Harvardin yliopistossa on tehty samankaltaisia rokotekokeita. SIV:stä tehdyn rokotteen lisäksi apinat saivat interleukiini-2:sta, yhtä valkosolujen erittämistä sytokiineista, jotka säätelevät puolustusjärjestelmän solujen määrää ja aktiivisuutta.

Kahdeksasta harvardilaisesta apinasta seitsemän ovat olleet hyvissä voimissa jo kaksi vuotta, ja niiden T4-solutasot ovat kunnossa. Yksi makaki kuoli vuoden kuluttua SHIV-infektioonsa, koska sen viruskantaan oli syntynyt mutaatio.

Edellisten kokeiden tekijät suosittelevat vastaavia kokeita ihmisillä, koska tulokset apinakokeissa ovat olleet rohkaisevia. He kuitenkin tunnustavat käyttämänsä rokotetyypin heikkoudeksi sen, että virusten mutaatiot voivat viedä sen tehon.

Vähemmän rohkaisevaa onkin se, että onnistunut hiv-rokote on vielä melko kaukana. Asiantuntijat uskovat, että tulevaisuuden rokote tuleekin yhdistämään edellä mainitun rokotetyypin ja muiden tyyppien ominaisuuksia.
Nature 2002/415 | http://ww.medscape.com | http://ww.aegis.com

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki