Maaliskuu 2002

* Hiv-tartuntojen ehkäisyä tehostettava
* Pienet pompsahdukset virusmäärässä
* Vaihtaisinko proteaasin estäjän muuhun lääkkeeseen?
* Säännöllinen hiv-lääkitys ja huumeriippuvuus
* Naiset hyötyvät yhdistelmähoidosta
* Vangin taudit eivät kuulu vankilaviranomaisille
* WHO julkistanut luettelon hivin hoitoon kelpaavista lääkkeistä

Hiv-tartuntojen ehkäisyä tehostettava

Terveydenhuoltoon tarvittaisiin lisää rahaa hiv-tartuntojen ehkäisyyn ja tartuntaketjujen katkaisuun, koska nykyisin kaikkia tehokkaiksi todettuja keinoja ei ole voitu käyttää hyväksi. Esimerkiksi hiv-testiin hakeutuminen ei ole vielä kaikkialla maassa riittävän helppoa, katsoo sosiaali- ja terveysministeriön hiv-asiantuntijaryhmä.

Asiantuntijaryhmä on laatinut kansallisen hiv-strategian, jossa korostetaan kaikkien tartunnan saaneiden mahdollisuutta maksuttomaan hoitoon tasavertaisesti koko maassa. Tähän hoitoon kuuluu myös tärkeänä osana psykososiaalinen tuki.

Suomessa todetaan nykyisin uusia hiv-tartuntoja asukaslukuun nähden saman verran kuin muissa pohjoismaissa. Kaikkiaan tartuntatautirekisteriin oli maaliskuun alkuun mennessä ilmoitettu 1385 hiv-tartuntaa.
STT | soneraplaza.fi

Pienet pompsahdukset virusmäärässä

Sanotaan, että virusmäärä on saatava lääkityksellä alle 50:n. Muuten lääkityksen tehoaika jää ihannetta lyhyemmäksi. Entä jos virusmäärä satunnaisesti pompsahtelee tuon rajan yli? Mitä merkitsee, jos lääkeyhdistelmä on potilaan ensimmäinen? Onko aiemman yhdistelmän epäonnistuminen paha enne?

Ensimmäistä yhdistelmäänsä syövien riski lääkityksen pettämiseen on pieni. Viime vuoden tutkimustulosten mukaan ei ole merkitystä sillä, onko virusmäärä jatkuvasti alle 50:n vai esiintyykö kontrollikokeissa silloin tällöin tämän rajan ylittäviä piikkejä.

Lääkityksensä vaihtamaan joutuneiden tilannetta valaisevia tutkimuksia esiteltiin Seattlen retrovirus- ja opportunisti-infektiokonferenssissa helmikuussa. Molempien tutkimusten mukaan satunnaiset piikit eivät ennakoi lääkityksen pettämistä. Jos piikkejä esiintyy ja ne ovat suuruusluokkaa 80-500, eivätkä toistu kontrollikokeissa, toimii lääkeyhdistelmä hyvin, eikä sitä ole syytä muuttaa. Mutta jos virusmäärä pysyttelee mittausrajan 50 yläpuolella useamman kokeen ajan, voi lääkityksen vaihtaminen olla edessä ennemmin tai myöhemmin.
http://www.thebody.com/confs/retro2002/ | Are Episodes of Transient Viremia ("Blips" in HIV RNA) Predictive of Virologic Failure in Heavily Treatment-Experienced Patients? Abstract 93 | Viral Blip Dynamics During HAART Abstract 94 | 9th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 24.-28.2002 Seattle

Vaihtaisinko proteaasin estäjän muuhun lääkkeeseen?

Proteaasin estäjiä (PI) pidetään suurimpina syyllisinä rasva-aineenvaihdunnan ja sokeritasapainon häiriöihin hiv-lääkkeitä käyttävien keskuudessa. Vastikään saatiin tulokset tutkimuksesta, jossa hyvin toimivaa PI-pohjaista lääkitystä muutettiin korvaamalla PI tai PI:t jollain näistä käänteiskopioijaentsyymin estäjä- eli RTI-lääkkeestä: nevirapiini, efavirentsi tai abakaviiri.

Espanjalaisessa tutkimuksessa oli mukana 460 potilasta, joista siirtyi nevirapiiniin (Viramune) 155, efavirentsiin (Stocrin) 156 ja abakaviiriin (Ziagen) 149. Puolella koehenkilöistä oli ollut yhtä tai useampaa nukleosidianalogia lääkityksessään ennen tutkimukseen tuloa. Käynnissä olleet nukleosidianalogit pidettiin tutkimuksen aikana mukana lääkityksessä. Kaikilla tutkittavilla virusmäärä oli alle 200.

Vuoden jälkeen 77% jatkoi uudella lääkeyhdistelmällään. Luopuneilla syy liittyi lääkkeeseen, jolla PI oli korvattu.

Abakaviiriryhmässä yleisin lääkityksen vaihdon syy oli hoidon tehottomuus. Sen katsottiin johtuvan aikaisemmasta NRTI-lääkkeiden käytöstä, abakaviirihan kuuluu myös tähän ryhmään. Kahdessa muussa ryhmässä katkon aiheuttivat hoidon sivuvaikutukset. Nevirapiinista tuli ihottumia tai maksaongelmia, efavirentsista neurologisia oireita.

Abakaviiriin vaihtaneilla veren rasva- ja kolesteroliarvot laskivat. NNRTI-lääkkeisiin nevirapiiniin ja efavirentsiin vaihtaneilla taas hyvien ja huonojen kolesterolien suhde muuttui suotuisammaksi.

Tulokset viittaavat siihen, että PI-lääkkeet todella aiheuttavat rasva-aineiden lisääntymistä veressä ja sokeritasapainon häiriöitä. PI-lääkkeiden poisto yhdistelmästä nimittäin poisti myös tällaiset ongelmat. Sen sijaan se ei poistanut rasvakudosten uudelleensijoittumisilmiötä. Sen syntymekanismi on siis vieläkin ratkaisematta.
http://www.thebody.com/confs/retro2002/ | Switching Protease Inhibitors to Nevirapine (NEV), Efavirenz (EFA) or Abacavir (ABA): A Randomized, Multicenter, Open-Label, Simplification Trial Abstract LB17 | 9th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 24.-28.2002 Seattle

Säännöllinen hiv-lääkitys ja huumeriippuvuus

Huumeriippuvaiset hiv-positiiviset ovat hankala potilasryhmä. Heille on vaikea tiedottaa hiv-infektion hoidosta. Myös heidän kykyään hiv-lääkkeiden säännölliseen käyttöön pidetään huonona. Tämä näkemys ei aina perustu todellisuuteen.

Kanadalaiset tutkijat vertailivat metadonikorvaushoidossa olevien kykyä sitoutua hiv-lääkitykseensä. Koehenkilöiden hiv-infektio oli edennyt, auttajasolumäärä oli 200:n ja virusmäärä 200.000:n luokkaa.

Osa koehenkilöistä sopi lääkärinsä kanssa hiv-lääkityksestä, joka otetaan kerran päivässä. Toinen ryhmä sopi kaksi kertaa päivässä otettavasta lääkityksestä. Kerran päivässä-lääkitys perustui yleensä NNRTI-lääke nevirapiiniin ja kaksi kertaa päivässä-lääkitys proteaasi-inhibiittoreihin.

Ryhmien välillä ei havaittu eroa lääkkeiden oton säännöllisyydessä. Koko joukosta 65%:lla hiv-lääkitys onnistui niin hyvin, että virusmäärä putosi 400:n alle. Kaikki koehenkilöt olivat aktiivisesti huumeita käyttäviä, mutta mukana metadoniohjelmassa.

Tutkijoiden mielestä huumeriippuvaiset pystyvät ottamaan hiv-lääkityksensä säännöllisesti, kun se liittyy metadonin päivittäiseen annosteluun metadoniklinikalla. Jotkut hiv-lääkkeet vaikuttavat metadonipitoisuuteen elimistössä, ja tämä on otettava huomioon metadonin annostelussa.
http://www.thebody.com/confs/retro2002/ | Nevirapine (NVP) and Protease Inhibitor (PI)-Based Regimens in a Directly Observed Therapy (DOT) Program for Intravenous Drug Users (IDUs) Abstract 545-T | 9th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 24.–28.2002 Seattle

Naiset hyötyvät yhdistelmähoidosta

Englannissa on vertailtu naisten ja miesten yhdistelmähoitojen tehoja. Näyttää siltä, että niin sanotut HAART-hoidot tehoavat yhtä hyvin molemmilla sukupuolilla. Naisten selviytyminen saattaa jopa olla miehiä parempaa.

Lontoolaisessa tutkimuksessa seurattiin 497 miehen ja 146 naisen tilaa noin 13 kuukauden ajan ensimmäisen yhdistelmähoidon alkamisesta. Miehistä 81% oli valkoihoisia ja 75% homoseksuaaleja. Naisista 58% oli afrikkalais-amerikkalaisia ja 9% muista etnisistä ryhmistä. Naisista 85% ja miehistä 15% oli luultavasti saanut tartunnan heteroseksistä.

Tutkimuksen aikana ryhmien välillä ei havaittu merkittävää eroa sairaalahoitoon joutumisessa tai aidsdiagnoosien lukumäärissä. Naiset pärjäsivät miehiä paremmin, vaikka heidän alussa mitatut auttajasolumääränsä olivat keskimäärin alempia kuin miehillä. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä.

Tutkijat suhtautuvat tuloksiin pienellä varauksella, koska vertaillut ryhmät olivat taustaltaan erilaisia, miehet etupäässä valkoisia homoseksuaaleja ja naiset afrikkalaisperäisiä.
Reuters Health

Vangin taudit eivät kuulu vankilaviranomaisille

Eduskunnan lakivaliokunnan mielestä vankien terveysasiat eivät kuulu vankilan johtajalle. Valiokunnan mietintö valmistui maaliskuussa vuoden kestäneen riitelyn jälkeen. Oikeusministeriö on eri mieltä.

Hallituksen lakiesityksessä vankien henkilötietojen käsittelystä lääkäri saa rikkoa vaitiolovelvollisuutensa. Lakivaliokunnassa taas enemmistö on sitä mieltä, että vangit eivät hakeudu hoitoon, jos tiedot esimerkiksi tartuntataudeista vuotavat vankilaviranomaisille.

Lakivaliokunnan mietintöön jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Hallituksen esitystä kannattivat Timo Myllyniemi (kesk) ja Mauri Salo (kesk). Sulo Aittoniemi (alk) esittää, että lääkäri pitäisi lailla velvoittaa ilmoittamaan vankilan johtajalle vangin sairauksista.

Hallitus esitti myös keskitetyn potilastietorekisterin perustamista vankipotilaille. Lakivaliokunta haluaa säilyttää nykyisen käytännön, jossa vankiloiden poliklinikat, sairaalat sekä vankimielisairaala pitävät omia rekisterejään. Tämä vastaa yleisiä terveydenhuollon periaatteita, joiden mukaan terveydenhoitoyksiköillä on oma rekisteri, joiden tietoja ei saa luovuttaa muille yksiköille ilman potilaan suostumusta.

Lain käsittely siirtyy eduskunnalle.
Helsingin Sanomat 16.3.2002

WHO julkistanut luettelon hivin hoitoon kelpaavista lääkkeistä

Maailman terveysjärjestö WHO on tarkistanut hiv-infektion, aidsin ja niihin liittyvien yleisimpien oheissairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet. Mukana tutkimuksissa ovat olleet myös alkuperäisten valmistajien lääkkeitä jäljittelevät valmisteet. Niitä tuotetaan lähinnä kehitysmaissa.

WHO on hyväksynyt osan näistä "geneerisistä" lääkkeistä omalle listalleen. Mukaan on päässyt 41 lääkettä, joita valmistavat muun muassa intialainen geneeristen lääkkeiden valmistaja Cipla sekä teollisuusmaissa tunnetut suuret yhtiöt kuten Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories ja Roche Holding.
http://dailynews.yahoo.com/fc/Health/AIDS___HIV/

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki