TIEDOTE: POLIITIKOT JA JÄRJESTÖT VAATIVAT – SUOMI MUKAAN MAAILMAN HIV-TALKOISIIN

Maailman aids-päivää vietetään lauantaina 1.12. Teemapäivänä järjestöt ja useat eri alojen vaikuttajat vetoavat kansainvälisen hiv-työn puolesta. Suomi on onnistunut hiv-epidemian hoidossa poikkeuksellisen hyvin. Järjestöjen mukaan menestystarina on mahdollista toistaa ympäri maailmaa.

Hiv on Suomessa krooninen sairaus, jonka kanssa voi elää täysipainoista ja oireetonta elämää. Hyvä lääkehoito on mullistanut tartunnan saaneiden elämän. Suomalaisen menestystarinan taustalla on sektorirajat ylittävä yhteistyö julkisen terveydenhuollon, viranomaisten ja järjestöjen välillä.

”Voidaan sanoa, että Suomi on hiv-hoidon huippumaa. Hiv-tartuntojen määrä on saatu täällä pidettyä maailman alhaisimmalla tasolla,” kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. ”Hiv-epidemian alkuajoista asti pienen Suomen valtti on ollut tiivis yhteispeli viranomaisten, terveydenhuollon ja järjestöjen välillä. Yhteistyö on taannut ilmaiset hiv-testauspalvelut sekä tehokkaan lääkehoidon. Jos haluamme varmistaa, että pysymme hiv-hoidon kärkimaana jatkossakin, yhteistyötä tulee jatkaa.”

Maailmalla lähes puolet tartunnan saaneista vailla lääkehoitoa

”Suomen kansallisella onnistumisella hivin hoidossa on myös synkkä puolensa,” muistuttaa HIV-säätiön puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen. ”Kun epidemia on ikään kuin hoidettu pois päiväjärjestyksestä, moni unohtaa globaalin hiv-tilanteen. Maailmalla neljä kymmenestä tartunnan saaneesta, noin 15 miljoonaa ihmistä, elää ilman hiv-lääkitystä. Lääkitys pysäyttää hiv-infektion etenemisen, pelastaa tartunnan saaneen hengen ja estää hivin tarttumisen eteenpäin. Toisin sanoen se on ainoa keino hiv-epidemian voittamiseen.”

”Hiv on koko maailman yhteinen asia,” sanoo Maailman aids-päivän toimikunnan puolesta HIV-säätiön toimitusjohtaja Jukka Keronen. ”Valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyöllä on mahdollista turvata kaikille oikeus hiv-lääkkeisiin. Suomenkin tulee kantaa oma kortensa kekoon lisäämällä kehitysyhteistyötä ja palaamalla kansainvälisten hiv-järjestöjen rahoittajaksi. Meidän on myös turvattava kansallisten hiv-järjestöjen toiminta sote-uudistuksen yhteydessä.”

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jukka Keronen, HIV-säätiö/Hivpoint, puh. 040 564 8814.
Toiminnanjohtaja Sini Pasanen, Positiiviset ry puh. 044 554 4556.
Palvelujohtaja Minna Huovinen, Pro-tukipiste puh. 040 709 0500.
Terveyden edistämisen suunnittelija Marianne Hietaranta, Punainen Risti puh. 020 701 2172.

Maailman aids -päivänä lisätään ihmisten tietoisuutta hivistä ja aidsista sekä kampanjoidaan hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. Teemapäivää on järjestetty vuodesta 1988 asti ympäri maailmaa. Suomessa Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat HivpointPositiivisetSuomen Punainen Risti ja Pro-tukipiste.

 

På svenska:

Politiker och organisationer kräver: Finland ska delta i världens hiv-talko 

Världsaidsdagen uppmärksammas lördagen den 1 december. På temadagen pläderar organisationer och influerare inom ett flertal olika branscher för det internationella hiv-arbetet. Finland har lyckats exceptionellt bra med behandlingen av hiv-epidemin. Enligt organisationer är det möjligt att upprepa framgångssagan överallt i världen.

I Finland är hiv en kronisk sjukdom som inte hindrar den smittade från att leva ett fullgott och symtomfritt liv. Den goda läkemedelsbehandlingen har omvälvt de smittades liv. Bakom den finländska framgångssagan ligger sektorsövergripande samarbete mellan den offentliga hälsovården, myndigheter och organisationer.

”Man kan säga att Finland är ett av de ledande länderna när det gäller behandling av hiv. Vi har lyckats hålla antalet hiv-smittor på den lägsta nivån i världen”, säger familje- och omsorgsministern Annika Saarikko. ”Ända sedan utbrottet av hiv-epidemin har det lilla Finlands trumfkort varit ett intensivt samspel mellan hälsovården, olika myndigheter och organisationer. Samarbetet har garanterat avgiftsfria hiv-tester samt en effektiv läkemedelsbehandling. Om vi vill säkerställa att vi även i fortsättningen ligger i spetsen i detta avseende måste samarbetet fortsätta.”

Nästan hälften av de smittade i världen är utan läkemedelsbehandling 

”Finlands nationella framgång när det gäller behandling av hiv har också en dystrare sida”, påminner HIV-stiftelsens ordförande, riksdagsledamot Aino-Kaisa Pekonen. ”Nu när epidemin på sätt och vis har fixats är det många som glömmer den globala situationen med hiv. Ute i världen lever fyra av tio smittade, omkring 15 miljoner människor, utan hiv-medicinering. Medicineringen stoppar hiv-infektionen, räddar den smittades liv och gör att viruset inte smittar vidare. Med andra ord är det den enda möjligheten att ta kontroll över hiv-epidemin.”

”Hiv är hela världens gemensamma sak”, säger HIV-stiftelsens verkställande direktör Jukka Keronen för delegationen för Internationella aidsdagen. ”Genom samarbete mellan stater och internationella organisationer är det möjligt att trygga rätten till hiv-läkemedel åt alla. Även Finland ska dra sitt strå till stacken genom att öka utvecklingssamarbetet och återigen börja finansiera internationella hiv-organisationer. Dessutom ska vi trygga de nationella hiv-organisationernas verksamhet i samband med vårdreformen.”

 

Mer information:

verkställande direktör Jukka Keronen, HIV-stiftelsen/Hivpoint, tfn 040 564 8814

verksamhetsledare Sini Pasanen, De Positiva rf, tfn 044 554 4556

servicechef Minna Huovinen, Pro-tukipiste, tfn 040 709 0500

Planerare av hälsofrämjande åtgärder Marianne Hietaranta, Röda Korset, tfn 020 701 2172

 

På Världsaidsdagen ökar man människors medvetenhet om hiv och aids samt för kampanjer kring förebyggande av hiv-smitta och hiv-positiva personers rättigheter. Temadagen har ordnats runtom i världen sedan 1988. I kommittén för världsaidsdagen i Finland ingår Hivpoint, De Positiva, Finlands Röda Kors och Pro-tukipiste.

 

In English:

Politicians and organisations demand: Finland must join the fight against HIV 

World AIDS Day takes place on Saturday 1 December. On the themed day, organisations and decision-makers from a variety of different fields make appeals in favour of international HIV work Finland has succeeded exceptionally well in treating the HIV epidemic. According to organisations, it is possible to copy this success story all over the world.

In Finland, a person with HIV can live a normal, symptom-free life, even though the illness is chronic. Good medical treatment has had a ground-breaking impact on the lives of people with HIV. The cause behind the Finnish success story lies in the cooperation between public health care, authorities and organisations.

“Finland can be considered to be among the top countries in the world in HIV treatment. We have been able to keep the number of HIV infections the lowest in the world,” says Annika Saarikko, Minister of Family Affairs and Social Services. “Since the beginning of the HIV epidemic, close cooperation between authorities, health care and organisations has been an important asset for Finland. This cooperation has guaranteed free HIV testing services and efficient medical treatment. If we want to ensure that we remain a leading country in HIV treatment, the cooperation must continue.”

Almost half of the people infected worldwide go without medical treatment

“Finland’s success in treating HIV also has its darker side,” reminds Aino-Kaisa Pekonen, Member of Parliament and Chair of the Board of the HIV Foundation. “When people feel that an epidemic has been dealt with, many tend to forget the global HIV situation. Worldwide, four out of ten of those who live with HIV, which comes to about 15 million people, do not get medical HIV treatment. Medication stops the HIV infection from progressing, saves the life of the infected person and prevents HIV from being transmitted to other people. In other words, it is the only way to beat the HIV epidemic.”

”HIV is something the whole world shares and should be concerned about,” says the Executive Director of the Finnish HIV Foundation, Jukka Keronen, on behalf of the World AIDS Day Advisory Council. “It is possible to ensure everyone’s right to HIV medication through cooperation between states and global organisations. Finland also has to do its part by increasing development cooperation and going back to funding international HIV organisations. We also have to secure the operations of national HIV organisations when implementing the social and health care reform.”

 

More information:

Executive Director Jukka Keronen, Finnish HIV Foundation/Hivpoint, tel. +358 40 564 8814.

Managing Director Sini Pasanen, Positiiviset ry, tel. +358 44 554 4556.

Service Manager Minna Huovinen, Pro-tukipiste, tel. +358 40 709 0500.

Health Promotion Planning Officer, Marianne Hietaranta, Finnish Red Cross, tel. +358 20 701 2172.

 

World AIDS Day is an opportunity to raise people's awareness of HIV and AIDS and campaign for the prevention of HIV infections and the rights of people living with HIV. The themed day has been held around the world since 1988. The Finnish World AIDS Day Advisory Council includes Hivpoint, Positiiviset, the Finnish Red Cross and Pro-tukipiste.

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki