Tammikuu 2007

* Hiv-positiivisten leikkaukset onnistuvat hyvin
* Vihreää valoa rutiinitestaukselle USA:ssa
* Hiv-lääkitys tehoaakin paremmin selkäytimessä kuin muualla
* Tartuttavuudella yhteys lääkeyhdistelmään
* Mieslääkärin tili isompi
* Lääkärit vastustavat EU:n työaikadirektiiviä
* Abbott-yhtiön hintapolitiikka puhuttaa
* Radiesse hyväksytty USA:ssa lipoatrofian korjaushoitoon

Hiv-positiivisten leikkaukset onnistuvat hyvin

Hiv-positiiviset potilaat, jotka ovat tehokkaassa lääkehoidossa, selviävät leikkaushoidon jälkeen lähes yhtä hyvin kuin hiv-negatiiviset potilaat. Varsinkin, jos virusmäärä on alhainen.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa verrattiin vuosien 1997 ja 2002 välisenä aikana leikattujen yli 300:n hiv-positiivisen henkilön selviytymistä hiv-negatiivisiin verrokkeihin vuoden aikana leikkauksesta. Leikkaukset koostuivat kaikenlaisista operaatioista tavallisista tyrä- ja polvileikkauksista umpilisäkkeen poistoihin ja sydänleikkauksiin.

Hiv-positiiviset saivat muita useammin leikkauksen jälkeen keuhkokuumeen, mutta muuten selviytyminen oli hiv-negatiivisten luokkaa. Komplikaatioita oli hiv-positiivisten keskuudessa keskimääräistä vähemmän, jos virusmäärä oli alle 30.000.

Hiv-positiivisten kuolleisuus oli hieman korkeampi; kuukauden kuluessa heistä kuoli kaksi. Yksikään leikkauksen jälkeisen vuoden aikana kuolleesta hiv-positiivisesta ei kuollut leikkauksen takia, vaan lähinnä hiv-infektion ja heikon immuunipuolustusjärjestelmän johdosta.

Tutkijat suosittavat, ettei kiireellisiä leikkauksia viivytettäisi hiv-positiivisten potilaiden kohdalla, mutta ei-kiireellisten leikkausten edellä virusmäärä olisi hyvä saada lasketuksi hiv-lääkityksellä.
Www.hivandhepatitis.com


Vihreää valoa rutiinitestaukselle USA:ssa

Yhdysvaltalaisten hiv-asiantuntijoiden kanta on kääntynyt myönteiseksi rutiinitestaukselle. Heidän mukaansa yleinen testaus olisi kustannustehokasta ja parantaisi tartunnastaan nyt tietämättömien kansalaisten hoitotulosta. Asiantuntijoiden mielestä testauksesta pitää myös olla oikeus kieltäytyä ilman jälkiseuraamuksia.
Arviot yleisen hiv-testauksen hyödyllisyydestä perustuvat näihin lukuihin:

* maassa todetaan noin 40.000 uutta hiv-tartuntaa vuodessa (vuonna 2006 Suomessa todettiin 192 tartuntaa – neljä kertaa USA:ta vähemmän)
* vuoteen 2002 mennessä arviolta 38–44 prosenttia maan kansalaisista oli hiv-testattu
* nyt maassa arvellaan olevan 1–1,2 miljoonaa hiv-positiivista (hieman alle 0,4 prosenttia väestöstä)
* tartunnansaaneista neljännes ei tiedä tartunnastaan
* jopa 45 prosenttia hiv-tartunnoista todetaan niin myöhään, että potilaalle kehittyy aids vuoden kuluessa tartunnan toteamisesta.

Marraskuun lopulla Washingtonissa kokoontuneet lääkärit, virkamiehet ja eturyhmien edustajat päätyivät kannattamaan Yhdysvaltojen tartuntatautiviranomaisten (CDC) syyskuussa antamaa suositusta hiv-testaukselle. Tässä suosituksen pääkohdat:

* terveydenhoidossa hiv-testi tehtäisiin kaikille potilaille ikäryhmässä 13–64 vuotta
* poikkeuksena ne, joiden viiteryhmässä piileviä hiv-tartuntoja esiintyy tilastojen mukaan alle yhdellä henkilöllä tuhannesta
* kaikki tuberkuloosi- ja sukupuolitautipotilaat testattaisiin
* korkean riskin ryhmään kuuluvat testattaisiin vähintään kerran vuodessa
* erillistä kirjallista suostumusta ei vaadittaisi, mutta potilaille kerrottaisiin, että testi tehdään, elleivät he nimenomaan kieltäydy siitä
* korkeiden hiv-tartuntalukujen alueilla raskaina olevat naiset testattaisiin raskauden alussa tehdyn testin lisäksi raskauden loppupuolella, jos alkutesti on ollut negatiivinen.

Tietokonesimulaatioiden avulla tehtyjen laskelmien perusteella CDC arvioi, että pikatestein toteutetun rutiinitestauksen hyödyt olisivat suuremmat kuin haitat. Hiv-testiin liittyvään neuvontaan ja tukipalveluihin kuluisi nykyistä enemmän resursseja, mutta tätä kustannusta suurempi säästö saataisiin, kun tartunnat löydettäisiin nykyistä aikaisemmin, tartuntojen leviäminen hidastuisi ja tartunnansaaneet eläisivät pitempään.

Tähän asti USA:ssakaan hiv-testaus ei ole kuulunut normaaliin terveydenhoitoon, vaan se on suunnattu lähinnä ”riskiryhmiin”. Positiiviseen testitulokseen liittyvän stressin ja leimautumisen takia hiv-tartuntaa on kohdeltu toisin kuin useimpia muita tartuntoja. On korostettu potilaan suostumuksen, nimettömyyden sekä ennen testiä ja sen jälkeen annetun neuvonnan merkitystä.

CDC:n uuden suosituksen mukaan hiv-testin tulokset pitäisi kirjata potilaan luottamuksellisiin potilastietoihin ja niiden ”tulisi olla kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien terveydenhoitotyöntekijöiden helposti saatavissa”. Tähän kommentoi USA:n kansallisen allergia- ja infektiotauti-instituutin (NIAID) johtaja Anthony Fauci, että ”testauksen saaminen vakiintuneeksi osaksi terveydenhoitoa on selvästi hyvä ratkaisu, mutta vain jos varmistamme, että siihen liittyy huolenpitoa, hoitoa ja neuvontaa.”

www.aidsmap.com


Hiv-lääkitys tehoaakin paremmin selkäytimessä kuin muualla

Uuden tutkimustuloksen mukaan hiv-lääkkeet laskevat hiv-pitoisuutta tehokkaammin selkäydinnesteessä kuin veressä. Tulos yllättää, koska lääkkeiden tiedetään päätyvän eristettyyn kudokseen huonommin kuin avoimeen verenkiertoon.

Tutkimuksessa vertailtiin hiv-pitoisuutta selkäydinnesteessä ja veressä niin lääkehoidossa olevilla kuin lääkityksettömillä hiv-positiivisilla henkilöillä. Kontrolliryhmänä oli hiv-negatiivisia henkilöitä.

Selkäydinnesteen viruspitoisuus oli kauttaaltaan veren pitoisuutta alhaisempi, eli ilmeisesti selkäytimessä hiv-lääkkeet pitävät virukset paremmin kurissa kuin elimistössä yleensä. Tätä tukee se havainto, että myös niillä hiv-positiivisilla, joiden lääkitys oli pettänyt, ydinnesteen viruspitoisuus oli alempi kuin kokonaan ilman lääkitystä olleilla hiv-positiivisilla. Lääkityksen merkityksestä kertoo, että ilman lääkitystä olevien koehenkilöiden ydinnesteen valkosolumäärä oli kohonnut, kun taas onnistuneella tai huonostikin toimivalla lääkityksellä olevilla se oli terveiden tasolla.

Tutkijaryhmän mielestä tulokset lisäävät optimismia aids-dementian ja hiviin liittyvän henkisen suorituskyvyn laskun suhteen. Huonomminkin toimivalla lääkityksellä voi olla myönteistä merkitystä näiden vaivojen ehkäisyssä.

Www.poz.com


Tartuttavuudella yhteys lääkeyhdistelmään

Hiv-positiivisilla naisilla, jotka käyttävät nNRTI-pohjaista lääkitystä (Stocrin tai Viramune), näyttää olevan useammin mitattava hi-viruspitoisuus emättimessään kuin proteaasinestäjään perustuvalla lääkityksellä olevilla naisilla.

Tiedetään, että veren viruspitoisuudella on yhteys sukuelinten seudun viruspitoisuuteen. Eli mitä pienempi veren viruspitoisuus, sitä pienempi virusmäärä naisen sukuelimissä. Tämä pienentää viruksen siirtymisen mahdollisuutta seksikumppaniin tai syntyvään lapseen. Yhteys ei kuitenkaan ole aukoton: eräässä tutkimuksessa havaittiin, että 83 naisesta 27:llä oli virusta emättimen eritteessä, vaikka heidän verensä viruspitoisuus oli alle 500:n.

On myös tutkimusviitteitä, joiden mukaan eri hiv-lääkkeiden pääsy sukuelinten alueelle vaihtelee. Tätä selvittääkseen sama tutkijaryhmä tutki 290 hiv-positiivisen naisen emätineritenäytteet. Kaikkien naisten viruspitoisuus oli alle 500.

Naisista 15 prosentilla oli mitattava viruspitoisuus eritenäytteessä. Proteaasin estäjää käyttävistä 179 naisesta tämä osuus oli 23 (13%), nNRTI-lääkeyhdistelmää käyttävistä 111:sta naisesta 21 (19%). Niistä 44 naisesta, joilla oli mitattava viruspitoisuus emätineritteessä, kuudella (14%) eritteen virusmäärä oli korkeahko eli yli 1000.

Korkeahkon virusmäärän naisilla oli tutkijoiden mukaan muita useammin riskitekijöitä, kuten useita miessuhteita, huumeita, tupakkaa ja podettu kuppa. Heillä oli myös useammin veren viruspitoisuus 50:n ja 500:n välillä.
¨
Korkeaan emätineritteen viruspitoisuuteen liittyvistä yksittäisistä tekijöistä erottuivat nNRTI-pohjainen lääkitys sekä laittomien huumeiden käyttö.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että hiv-lääkkeiden kyky päästä sukuelinkudoksiin vaihtelee. Esimerkiksi Viramune (nevirapiini), Retrovir (tsidovudiini), Epivir (lamivudiini) ja Emtriva (emtrisitabiini) ovat osoittautuneet tässä paremmiksi kuin Stocrin (efavirentsi) tai mikään proteaasin estäjistä.

Tämän tutkimuksen tulos täsmää yllä olevien tietojen kanssa Stocrinin kohdalla, mutta proteaasin estäjien kohdalla tulos on ristiriitainen. Tätä aiotaankin tutkia jatkossa.

Www.poz.com


Mieslääkärin tili isompi

Mediauutisten teettämän kyselyn mukaan mieslääkärit ansaitsevat kuukaudessa 1300 euroa enemmän kuin naislääkärit.

Kyselyyn vastasi 607 suomalaista lääkäriä. Vastausten mukaan lääkärit ansaitsevat keskimäärin 5737 euroa kuukaudessa. Miesten keskipalkaksi saatiin 6363 euroa ja naisten 5015 euroa. Jo peruspalkka on miehillä 600 euroa korkeampi kuin naisilla.

Kyselyyn vastanneista lääkäreistä 90 prosenttia halusi lisää verovaroja terveydenhuoltoon, mutta 67 prosenttia piti alhaista veroastetta melko tai erittäin tärkeänä.

Helsingin Sanomat 6.1.2006


Lääkärit vastustavat EU:n työaikadirektiiviä

Suomen Lääkäriliitto haluaa, ettei EU:n uuden työaikadirektiivin määräyksiä sovelleta Suomessa. Direktiivi ei salli nykyisiä 24 tunnin päivystysvuoroja.

EY-tuomioistuin on vastikään päättänyt, että kukaan ei saa tehdä 24 tunnin työvuoroja ja että näin pitkät päivystykset ovat todellista työaikaa. Tähän asti lain asettamia työaikarajoja on voitu rikkoa sopimalla lääkärien päivystysvuoroista työehtosopimuksissa. Useimmissa EU-maissa toimitaan samoin.

Lääkäriliiton mukaan vuorokauden mittaisten päivystysten kieltäminen edellyttäisi ainakin 500 uuden lääkärinviran perustamista. Kuntatyönantaja KT kiistää tämän ja laskee asian järjestyvän siirtymällä normaaliin vuorotyöhön tai muilla järjestelyillä. KT aikoo ottaa työaikakysymykset esille ensi syksyn tuloneuvotteluissa.

Lääkäriliiton mukaan päivystyskorvaukset muodostavat suuren osan varsinkin nuorten lääkärien palkasta.

Www.yle.fi | www.aamulehti.fi | Helsingin Sanomat 23.12.2006


Abbott-yhtiön hintapolitiikka puhuttaa

USA:ssa on syntynyt kohua Abbott-lääkeyhtiön hintakeinottelusta. Julkisuuteen tulleet asiakirjat ja sähköpostit ovat paljastaneet, että Abbott nelinkertaisti Norvir-lääkkeensä hintaa vuonna 2003, jotta yhtiön oman Kaletra-lääkkeen myynti kasvaisi ja siitä tulisi houkuttelevampi vaihtoehto kilpailevien yhtiöiden lääkkeille.

Wall Street Journalin käsiinsä saamat asiakirjat viittaavat siihen, että Abbott huolestui kilpailijoiden proteaasinestäjälääkkeiden (PI) menestyksestä. Niiden tehosteena käytetään Norviria (ritonaviiri) pienenä annoksena. Kaletra taas sisältää pääaineosansa lopinaviirin lisäksi myös ritonaviiria. Nostamalla Norvirin hinta nelinkertaiseksi saatiin Kaletrasta paljon edullisempi kuin esimerkiksi Reyataz (atatsanaviiri) ja Crixivan (indinaviiri), joihin pitää liittää pieni annos Norviria tehosteeksia. Samalla Norvirin laskenut menekki saatiin tuottoisammaksi.

Abbott nelinkertaisti Norvirin hinnan USA:ssa kaikille muille ostajille paitsi vähävaraisten terveysohjelmille. Hintakeinottelun epäillään sotivan USA:n kuluttajalainsäädäntöä vastaan ja jutun odotetaan tulevan oikeuskäsittelyyn vuoden 2008 aikana.

Abbott itse on selittänyt, että hinnankorotuksella haluttiin vain havainnollistaa, miten erinomainen lääke Norvir on.

Www.medicalnewstoday.com | www.kaisernetwork.org | www.wsj.com | ww2.aegis.org


Radiesse hyväksytty USA:ssa lipoatrofian korjaushoitoon

Yhdysvaltojen lääkintäviranomainen FDA hyväksyi joulukuun lopulla Radiesse-tuotteen käytettäväksi kasvojen lipoatrofian sekä ryppyjen ja ihopoimujen hoitoon.

Radiesse on ihon alle injektoitava synteettinen geeli, joka lisää kollageenin tuotantoa. Se sisältää kalsiumhydroksiapatiittia, joka on luuston ja hampaiden tärkein mineraalisuola. Tuotetta on jo aikaisemmin käytetty muun muassa äänihuulten ja hampaistovaurioiden hoidossa.

Yhdysvalloissa on käytössä myös toinen kollageenin tuotantoa nostava aine Sculptra, joka sisältää polymaitohappoa.

Www.hivandhepatitis.com | www.bioformmedical.com | www.terveysportti.fi/terveyskirjasto

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki