Maaliskuu 2007

# MSD alentaa taas hintoja kehitysmaille
# Darunaviiri käyttöön Euroopassa: Prezista
# Skandinaviasta kirje Condoleezza Ricelle
# Kolesteroli- ja lipoatrofiavertailu: Stocrin vastaan Kaletra, NRTI:llä ja ilman

MSD alentaa taas hintoja kehitysmaille
Lääkeyhtiö MSD (Merck & Co., Inc.) ilmoitti jälleen 14.2.2007 alentavansa efavirentsi-lääkkeensä (Stocrin/Sustiva) hintaa kehitysmaissa. Uusi hinnanalennus on mahdollinen, koska lääkkeen tuotantoa on viritetty kustannustehokkaammaksi. Jo vuonna 2001 MSD alensi hiv-lääkkeidensä hintoja köyhille maille, että lääkkeet eivät enää tuottaneet voittoa.

MSD:n tuottaman efavirentsin vuosiannoksen hinta laski jo vuosi sitten 277 dollariin Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa sekä maissa, joissa hiv-tartunta on yli prosentilla väestöstä (muun muassa Dominikaaninen tasavalta, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Kambodža, Thaimaa sekä joitain Itä-Euroopan maita).

Nyt hinta on 237 dollaria eli lähes sama kuin hinta, joka sovittiin Clinton-säätiön vetämissä neuvotteluissa MSD:n, GlaxoSmithKlinen sekä parin halpalääketehtaan kesken tammikuussa. Halpalääketehtaat saavat Clinton-sopimuksen perusteella tuottaa efavirentsin geneeristä kopiota 240 dollarin vuosiannoshintaan ja abakaviirin (Ziagen) kopiota 440 dollarin vuosiannoshintaan.

Lisäksi MSD laskee vuosiannoksen hintaa viimevuoden 697 dollarista 657 dollariin keskitason inhimillisen kehityksen indeksin (HDI, Human Development Index) maissa, joissa hiv-tartuntoja on alle yhdellä prosentilla väestöstä. Tähän hintaan efavirentsin vuosiannosta voivat ostaa Bolivia, Ecuador, Egypti, El Salvador, Kolumbia, Malesia, Marokko, Nicaragua, Peru sekä Venezuela.
Www.aidsmap.com | www.merck.com
19.03.2007
Darunaviiri käyttöön Euroopassa: Prezista
Tibotec-yhtiö ilmoitti 16.2.2007, että Euroopan yhteisön lääkeviranomainen EMEA on hyväksynyt myyntiin yhtiön uuden darunaviiri-proteaasinestäjälääkkeen (kauppanimi Prezista, tutkimuslääkelyhenne TMC-114). Myyntilupa koskee kaikkia EU-maita, mutta lääkkeen käyttöönottoajankohta vaihtelee maittain.

Darunaviiri on tarkoitettu hiv-potilaille, jotka ovat käyttäneet jo monia hiv-lääkkeitä ja joilla ainakin kaksi proteaasinestäjälääkettä (PI-lääke) on menettänyt tehonsa. Darunaviirin kanssa käytetään vähintään kahta muuta hiv-lääkettä. Lisäksi otetaan tehosteena pieni annos ritonaviiria (Norvir).

Darunaviiria on testattu monia hiv-lääkkeitä käyttäneillä potilailla, ja hoitotulokset näyttävät paremmilta kuin muilla samantyyppisillä lääkkeillä.

Darunaviiriä otetaan 600 milligrammaa (kaksi 300 mg:n tablettia) kahdesti vuorokaudessa. Lisäksi käytetään tehosteena 100 mg ritonaviiria (Norvir). Lääke otetaan kevyen välipalan tai kokonaisen aterian yhteydessä. Darunaviirin yleisimpiä mahdollisia sivuvaikutuksia ovat ripuli, pahoinvointi ja päänsärky. Myös eriasteista ihottumaa on esiintynyt.

Darunaviirillä on pitoisuuksiin liittyviä yhteisvaikutuksia joidenkin PI-lääkkeiden kanssa, mutta atatsanaviiri (Reyataz) sopii hyvin käytettäväksi sen kanssa. nNRTI-lääke efavirentsin (Stocrin/Sustiva) kuten myös sienilääkkeiden sekä tubi- ja mykobakteerilääkkeiden annostuksessa tulee olla varovainen darunaviirin kanssa. Darunaviiri voi muiden PI-lääkkeiden tavoin nostaa erektiolääkkeiden (Viagra, Levitra, Cialis) pitoisuuksia, joten niiden annosta tulee pienentää.

Darunaviirin kanssa otettaviksi eivät sovi: allergialääkkeet astemitsoli ja terfenadiini, uni- ja ahdistuslääkkeet midatsolaami ja triatsolaami, vatsalääke sisapridi, psyykenlääkkeet pimotsidi ja sertindoli, migreeniin ja päänsärkyyn käytettävät torajyväalkaloidit (esimerkiksi ergotamiini, dihydroergotamiini, ergonoviini ja metyyliergonoviini), kolesterolilääkkeet lovastatiini ja simvastatiini, antibiootti rifampisiini sekä sydänlääkkeet amiodaroni, bepridiili, kinidiini ja systeemisesti käytettävä lidokaiini. Kiellettyjen listalla ovat myös mäkikuismaa (hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet.
Www.avert.org | Pakkausseloste: www.emea.eu.int | www.positiiviset.fi/uutispalat

15.03.2007
Skandinaviasta kirje Condoleezza Ricelle
Norjan, Ruotsin ja Tanskan kehitysyhteistyöministerit ovat lähettäneet kirjeen USA:n ulkoministerille Condoleezza Ricelle. Kirjeessä kiirehditään poistamaan matkustusrajoitukset, joilla Yhdysvallat vaikeuttaa hiv-positiivisten matkustajien maahantuloa.

Viime vuoden kansainvälisenä aids-päivänä 1.12.2006 presidentti George W. Bush ilmoitti suunnitteilla olevista helpotuksista hiv-positiivisten ulkomaalaisten pääsylle Yhdysvaltoihin. Nykyiset säännökset sallivat heille maahanpääsyn vain eräissä erityistilanteissa. Bush kertoi, että maahantuloluvan saisi aikaisempaa helpommin korkeintaan kahden kuukauden oleskelua varten, mutta saadakseen viisumin tätä varten pitäisi kuitenkin anoa erityistä lupaa ja kertoa yksityiset terveystietonsa. Tällä hetkellä asian etenemisestä ei ole tietoa.

Skandinaaviset kehitysyhteistyöministerit Erik Solheim Norjasta, Gunilla Carlsson Ruotsista ja Ulla Tørnæs Tanskasta muistuttavat kirjeellään USA:n ulkoministeriä siitä, että erityisluvan hakeminen ja terveystietojen vaatiminen edelleen ylläpitäisi hiv-positiivisiin kohdistuvaa syrjintää ja leimaamista.

Tiettävästi Suomi ei ole kiinnittänyt huomiota USA:n syrjiviin matkustusmääräyksiin muuten kuin EU:n kannanotoissa yhteisön jäsenenä.
Hivnorge.no | Kirje (pdf) | positiiviset.fi

10.03.2007
Kolesteroli- ja lipoatrofiavertailu: Stocrin vastaan Kaletra, NRTI:llä ja ilman
Nukleosidianalogit eli NRTI-lääkkeet näyttävät aiheuttavan ensimmäistä lääkeyhdistelmäänsä käyttäville lipoatrofiaa enemmän efavirentsin (Stocrin) kuin lopinaviiri/ritonaviirin (Kaletra) kanssa. Paras yhdistelmä lipoatrofian kannalta oli vertailussa Kaletra + Stocrin.

Kaliforniassa haluttiin selvittää, onko proteaasinestäjään (PI) ja nNRTI-lääkkeeseen perustuvien lääkeyhdistelmien vaikutuksissa aineenvaihduntaan eroja. Haluttiin myös tutkia, olisiko nNRTI-lääkkeen käyttö parempi valinta lipoatrofian ehkäisyä ajatellen kuin NRTI-lääke.

Koehenkilöitä oli kaikkiaan 753. Heidän auttajasolumääränsä tyyppiarvo oli 182 ja viruspitoisuus 100.000. Kaikki aloittivat ensimmäisen hiv-lääkeyhdistelmänsä ja heitä seurattiin reilut kaksi vuotta. Henkilöt jaettiin erilaisen lääkeyhdistelmän ryhmiin niin, että kussakin ryhmässä veren rasva- ja kolesteroliarvot sekä vartalon rasvakudoksen määrät jakautuivat samoissa suhteissa ennen lääkityksen aloittamista.

Tuloksien mukaan vain Kaletraa ja Stocrinia (PI + nNRTI) käyttävässä ryhmässä nousivat veren rasvat selvästi enemmän kuin muissa ryhmissä.

Kaletraa ja kahta NRTI-lääkettä käyttäneissä ryhmissä veren rasva- eli triglyseridiarvot nousivat useammin kuin Stocrinia ja NRTI-lääkkeitä käyttäneissä ryhmissä, mutta varsinaiset kolesterolimuutokset (HDL ja LDL) olivat kummankin lääkeyhdistelmätyypin ryhmissä samansuuntaisia.

Lipoatrofiaa esiintyi vähiten niissä ryhmissä, joiden yhdistelmästä joko puuttuivat NRTI-lääkkeet tai jossa toinen NRTI-lääke oli Viread.

Kokeessa vertailtiin näitä lääkeyhdistelmiä:
Kaletra + Stocrin (PI + nNRTI)
Kaletra + Ritonavir + Epivir (PI + 2 NRTI)
Kaletra + Zerit + Epivir (PI + 2 NRTI)
Kaletra + Ritonavir + Viread (PI + 2 NRTI)
Stocrin + Ritonavir + Epivir (nNRTI + 2 NRTI)
Stocrin + Zerit + Epivir (nNRTI + 2 NRTI)
Stocrin + Viread + Epivir (nNRTI + 2 NRTI).

Tulokset:www.hivandhepatitis.com | www.retroconference.org

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki