Huhtikuu 2007

* Maraviroki tehokas 2- ja 3-vaiheen kokeissa
* YK suosittelee miesten ympärileikkausta
* Aprisitabiini-kokeissa lupaavia tuloksia

Maraviroki tehokas 2- ja 3-vaiheen kokeissa

Yli puolella paljon hiv-lääkkeitä käyttäneistä koehenkilöistä virusmäärä putosi alle 400:n, kun he olivat käyttäneet CCR5-estäjää maravirokia 24 viikon ajan optimaaliseksi viritetyn lääkeyhdistelmänsä osana.

Maraviroki on Pfizer-lääkeyhtiön kehittämä uudentyyppinen hiv-lääke, joka ”tukkii” solun pinnassa olevia CCR5-reseptoreja. Hi-virus kiinnittyy hiv-infektion alku- ja keskivaiheilla etupäässä näihin reseptoreihin voidakseen tunkeutua soluun. Tällöin puhutaan R5-trooppisista viruksista.

Pfizerin kokeissa kaikilla koehenkilöillä oli virusmäärä yli 5.000 ja viruskannoissa vastustuskykyä vähintään yhtä lääkettä kohtaan NRTI- ja nNRTI-lääketyypistä ja vähintään kahta proteaasinestäjää kohtaan. Kaikki olivat siis käyttäneet jo runsaasti hiv-lääkkeitä.

Kokeessa kaikille osallistujille laadittiin resistenssikartoituksen avulla optimoitu lääkeyhdistelmä, johon sisällytettiin 150 mg maravirokia joko kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Kahdella kolmesta koehenkilöstä yhdistelmässä oli maravirokin lisäksi 1–2 muuta hiv-lääkettä. Kontrolliryhmä sai maravirokin sijaan lumelääkettä. Koehenkilöiden virusmäärän mediaani oli tutkimuksen alkaessa 65.000 ja auttajasolumäärän mediaani vaihteli välillä 150–184.

Kuuden kuukauden kuluttua virusmäärä oli laskenut lumelääkeryhmässä alle 400:n 23–31 prosentilla ja alle 50:n 21–25 prosentilla. Maravirokia yhdistelmässään käyttäneiden tulos oli tuplasti parempi – kerran vuorokaudessa maravirokkia käyttäneistä pääsi alle 400:n 55 prosenttia ja kahdesti käyttäneistä noin 60 prosenttia, alle 50:n virusmäärään pääsi vastaavasti 41–42 ja 46–49 prosenttia. Pelkkää maravirokia käyttäneillä koehenkilöillä tulokset olivat samansuuntaisia, mutta lievempiä.

Auttajasolumäärät kasvoivat myös tuplasti maravirokiryhmissä lumelääkeryhmään verrattuna. Solumäärä kasvoi molemmissa maravirokkiryhmissä yli sadalla, lumelääkeryhmässä jäätiin 52–64:n solun nousuun.

Ajattelemisen aihetta lääkekokeessa antaa se, että maravirokiryhmissä koehenkilöillä esiintyi lumelääkeryhmää enemmän hi-viruskannan muuntumista R5-trooppisista X4-trooppisiin viruksiin. Hiv-infektion edetessä viruskanta tapaa hakeutua enemmän solun CXCR4-reseptoreihin (X4-trooppisuus), ja infektion eteneminen nopeutuu.

CCR5-estäjien mahdollisista haittavaikutuksista pitkäaikaisessa käytössä on oltu huolissaan, koska CCR5-reseptorien normaalin toiminnan estämisestä ei ole kokemuksia. Ainakaan tähänastisissa maravirokkikokeissa ei ole törmätty maksavaurioihin, kuten kävi toisen CCR5-estäjän aplavirokin kohdalla vuonna 2005.

Pfizer-yhtiö on jo hakenut maravirokille käyttölupaa USA:ssa ja EU-maissa. Lääke saattaa tulla käyttöön nopeutetun lupakäsittelyn kautta jo tämän vuoden aikana.
Aidsmap.com | hivandhepatitis.com | hivandhepatitis.com | positiiviset.fi


YK suosittelee miesten ympärileikkausta

Yhdistyneet Kansakunnat sekä sen alaiset järjestöt WHO ja UNAIDS suosittelevat miesten ympärileikkausta yhtenä keinona vähentää hiv-tartuntoja heteroseksissä.

Ympärileikkausten lisääminen voi tutkimusten mukaan estää 5,7 miljoonaa uutta hiv-tartuntaa ja kolme miljoonaa kuolemaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tulevien 20 vuoden aikana. Tutkimukset kertovat, että esinahan poisto voi vähentää hivin tarttumisriskiä jopa 60 prosentilla.

Järjestöt korostavat, että ympärileikkausten ohella on tehostettava kondomien käyttöä ja hiv-testissä käyntiä. ”Nämä suositukset ovat merkittävä askel eteenpäin hivin ehkäisyssä”, sanoo WHO:n aids-ohjelman johtaja Kevin de Cock. Tulokset näkyvät kuitenkin hänen mukaansa vasta vuosien kuluttua. Lisäksi de Cock korostaa, että ympärileikkaukset ovat vain yksi osa ehkäisytoimenpiteiden joukossa.
Helsingin Sanomat | Suomen Lääkärilehti | positiiviset.fi


Aprisitabiini-kokeissa lupaavia tuloksia

Australialaisen Avexa-lääkeyhtiön kehittelemä aprisitabiini näyttää tehoavan sellaisia hi-viruskantoja vastaan, jotka ovat vastustuskykyisiä lamivudiinille (Epivir) ja emtrisitabiinille (Emtriva).

Uuden polven NRTI-tyyppinen käänteiskopioijaentsyymin estäjälääke aprisitabiini (ATC, tutkimusnimi AVX754) pärjäsi hyvin toisen vaiheen tutkimuksissa, joissa testattiin erilaisten annosten vaikuttavuutta hiv-positiivisissa koehenkilöissä. Koehenkilöt hankittiin lähinnä Argentiinasta, vaikka koe oli avoinna myös Australiassa ja USA:ssa. Kolmannes osallistujista oli naisia. Iät vaihtelivat välillä 22–55.

Kaikilla oli nykyisessä lääkeyhdistelmässään lamivudiini (Epivir, Combivir tai Trizivir), virusmäärä yli 2000 ja auttajasolutaso yli 50. Koehenkilöillä oli viruskannassaan mutaatio M184V, joka usein kehittyy lamivudiinin käyttäjille.

60 koehenkilöstä 47 jatkoi kolmen viikon jakson loppuun. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään, yksi sai aprisitabiinia 600 mg, toinen 800 mg ja kolmas jatkoi lamivudiinilla. Aprisitabiiniryhmissä virusmäärät olivat laskeneet selvästi lamivudiiryhmää enemmän. Kolmen viikon jakson aikana ei ilmennyt voimakkaita sivuvaikutuksia. Osa koehenkilöistä osallistuu tutkimuksen jatko-osaan, mutta he ovat saaneet vaihtaa muita lääkkeitä yhdistelmässään.

Avexa-yhtiön lehdistötiedote antaa ymmärtää, että aprisitabiini olisi vähemmän herkkä aiheuttamaan resistenssia kuin lamivudiini ja emtrisitabiini. Yhtiö julkistaa tarkemmat tulokset kolmen viikon tutkimuksesta ja jatko-osasta luultavasti heinäkuussa.
Www.aidsmap.com

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki