Toukokuu 2007

* Rosiglitatsoni altistaa sydänkohtaukselle?
* Lääkäriliitto siirtynyt kannattamaan EU:n työaikadirektiiviä
* Proteaasin estäjillä ja nNRTI-lääkkeillä samankaltaiset sivuvaikutukset
* Glitatsonit eivät auta lipoatrofiassa
* Alapään lipoomat lipodystrofian oireita?
* Vihreä tee – tepsii hiviinkin?
* CCR5-estäjä PRO140 näyttää lupaavalta
* Brasilia ostaa geneeristä efavirentsia Intiasta

Rosiglitatsoni altistaa sydänkohtaukselle?

Diabeteslääke rosiglitatsoni (Avandia) näyttää monista tutkimuksista koottujen tulosten mukaan lisäävän sydänkohtauksen ja samalla kuoleman riskiä jopa 45 prosentilla.

Insuliinille herkistävää rosiglitatsonia käytetään kakkostyypin diabeteteksen hoitoon, ja sitä on myös kokeiltu hiviin ja hiv-lääkkeisiin liittyvän lipodystrofian hoidossa. Lääkkeellä on miljoonia käyttäjiä eri puolilla maailmaa.

Rosiglitatsonin on tutkimuksissa havaittu parantavan insuliiniherkkyyttä, mutta toisaalta se on lisännyt "pahaa" LDL-kolesterolia ja vähentänyt "hyvää" HDL-kolesterolia. Vastoin odotuksia se ei ole vähentänyt vatsaontelon ns. Viskeraalirasvaa.

Avandiaa valmistavan GlaxoSmithKlinen pörssikurssit ovat laskeneet uutisen takia. Yhtiön edustajan mukaan tutkimustulokset eivät ole ehdoton tieteellinen todiste, eikä yhtiö pidä riskejä väitetyn suuruisina.
Hs.fi | bbc.co.uk | hivandhepatitis.com


Lääkäriliitto siirtynyt kannattamaan EU:n työaikadirektiiviä

Suomen lääkäriliiton mielestä ylipitkiä päivystysvuoroja pitää lyhentää. Päivystävän lääkärin työjakso yltää usein 24 tuntiin, jonka lisäksi aikaa menee vielä raporttien tekoon.

Lääkäriliiton puheenjohtajaksi tämän vuoden alussa astuneen Olli Meretojan mukaan sairaaloiden työtahti on nykyään niin kova, ettei lepohetkiin ole juuri aikaa. Lääkäriliitto kannattaakin nyt EU:n yleiseen käytäntöön siirtymistä.

Nykyistä 80 tunnin työviikkoa tekeville teho-osastojen apulaislääkäreille sattuu 5,6 kertaa enemmän vakavia diagnostiikkavirheitä kuin EU-direktiivin mukaista 63 tunnin työviikkoa tekeville lääkäreille. Hoidon laatua pyritään myös parantamaan kehittämällä uutta erikoistumisalaa päivystyslääkäreille, jotka tulisivat tekemään vain päivystyksiä.
Yle.fi | verkkouutiset.fi | positiiviset.fi


Proteaasin estäjillä ja nNRTI-lääkkeillä samankaltaiset sivuvaikutukset

Hiv-lääkehoidolla on samansuuntaiset pitkäaikaisvaikutukset riippumatta siitä, perustuuko lääkitys proteaasin estäjiin (PI), ei-nukleosidianalogeihin (nNRTI) tai molempiin. Jos käytössä on molempia, tarvitaan hyvin tarkkaa sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan seurantaa.

Yhdysvaltojen Coloradossa tehdyssä noin viiden vuoden seurantatutkimuksessa verrattiin potilaita, jotka aloittivat hiv-lääkityksen johonkin yllä mainituista vaihtoehdoista perustuvalla yhdistelmällä. Kaikilla oli lisäksi yhtä tai useampaa nukleosidianalogi- eli NRTI-lääkettä.

Viiden vuoden aikana kaikissa ryhmissä esiintyi LDL- ja HDL-kolesterolin kohoamista. ”Paha” LDL kohosi eniten PI + nNRTI -ryhmässä, ja ”hyvä” HDL nNRTI-ryhmässä. Triglyseridit kohosivat eniten PI + nNRTI -ryhmässä.

PI-ryhmässä sokeriaineenvaihduntaan liittyvät haitalliset insuliinitaso ja insuliiniresistenssi kohosivat muita ryhmiä aiemmin, mutta ajan mittaan ryhmien erot tasaantuivat. Myös verensokeritasot kohosivat kaikissa lääkitysryhmissä.

Lääketyypistä riippumatta lääkitys nosti koehenkilöiden painoa, painoindeksiä ja rasvattoman kudoksen osuutta ensimmäisten neljän kuukauden kuluessa. Myös ihonalainen kudos (lähinnä rasvakudos) lisääntyi ensimmäisten neljän kuukauden aikana.

Vatsaontelon rasvakudos lisääntyi alkuvaiheessa tuntuvasti PI- ja nNRTI-ryhmissä, mutta ajan mittaan ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja.

PI + nNRTI -ryhmässä tapahtui eniten haitallista rasva-ainevaihdunnan muutosta. Näitä lääkkeitä käyttäviä potilaita tuleekin tutkijaryhmän mielestä seurata tarkkaan, varsinkin jos potilaalla on jo valmiiksi kohonneet veren rasva-arvot.

Kaikissa ryhmissä esiintyi asteittaista insuliini- ja verensokeritasojen sekä insuliiniresistenssin nousua. Tämä sekä kaikissa lääkeryhmissä esiintyneet vartalon muutokset (vatsaontelon rasvakudoksen kasvu ja alaraajojen rasvakudoksen väheneminen) antavat tutkijoiden mielestä aihetta olettaa, että nimenomaan NRTI-lääkkeet aiheuttavat lipoatrofiaa ja insuliiniresistenssiä.

Kaikissa lääkeryhmissä havaitut verensokerihäiriöt ovat tutkijoiden mukaan selkeä syy seurata potilaiden verensokeriarvoja ja mahdollisia diabeteksen oireita säännöllisesti.
Aidsmeds.com


Glitatsonit eivät auta lipoatrofiassa

Kanadalaistutkimuksen mukaan diabeteslääke glitatsonilla ei pystytä estämään raajojen, kasvojen ja pakaroiden rasvakerroksen vähenemistä hiv-positiivisilla.

Hiv-lääkkeiden aiheuttaman rasvakudoskadon tarkkaa syntymekanismia ei ole vielä onnistuttu selvittämään. On jo kuitenkin osoitettu, että suurimmat syylliset ovat tietyt nukleosdianalogi- eli NRTI-kääkkeet, varsinkin stavudiini (Zerit), mutta myös tsidovudiini (Retrovir). Näiden lääkkeiden välttäminen voi vähentää rasvakadon mahdollisuutta, ja niistä luopuminen saattaa pysäyttää tai hidastaa tämänsuuntaisia oireita. Valitettavasti tällä tavoin ei luultavasti pystytä ”perumaan” jo syntynyttä lipoatrofiaa.

Lipoatrofiaa on pyritty torjumaan erilaisilla lääkeaineilla. Tunnetuimpia ovat insuliiniherkistäjälääkkeet (tiatsolidiinidionit eli ”glitatsonit”) kuten rosiglitatsoni. Diabeteksen hoidossa näillä lääkkeillä on pyritty säätelemään rasvasolujen syntymistä sekä sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa.

Glitatsonit ovatkin lisänneet lipodystrofiasta kärsivillä hiv-negatiivisilla diabetespotilailla raajojen pintarasvaa, vähentäneet vatsaontelon rasvakudosta (viskeraalirasva) ja tasapainottaneet heidän verensokereitaan. Hiv-positiivisilla tehdyt kokeet taas ovat antaneet ristiriitaisia tuloksia.

Viimeisin tutkimuskertomus tulee Torontosta. Mukana oli 96 hiv-positiivista henkilöä, joiden lääkitykseen kuului proteaasinestäjä ja joilla oli lipoatrofiaa. Puolen vuoden aikana koehenkilöt saivat joko rosiglitatsonia (Avandi) tai lumelääkettä 4 mg vuorokaudessa. Kokeeseen haluttiin alun perin 252 potilasta, mutta muun muassa Torontossa riehuneen hengitystieinfektioviruksen takia joukko supistui 96:een. Heistä oli mukana seurannan loppuun asti 78 henkilöä.

Tutkimuksen päätarkoitus oli seurata käsivarren ihonalaisen rasvakerroksen muutosta kuuden kuukauden hoidon jälkeen. Alussa Avandia-ryhmän rasvakerroksen määrä oli keskimäärin 1,3 kg ja verrokkiryhmän 1,0 kg. Tutkimuksen lopussa puolen vuoden kuluttua rasvakerros oli kasvanut Avandia-ryhmässä 7,1 % ja 5,1 % verrokkiryhmässä. Ero ei ole tilastollisesti merkittävä eli se voi olla puhdasta sattumaa.

Ryhmien välillä ei havaittu myöskään merkitseviä eroja raajojen, keskivartalon tai koko kehon rasvamäärissä. Avandia-lääkitys ei myöskään parantanut sokeriaineenvaihduntaa eikä veren rasva-arvoja.

Sivuhuomautuksena tutkijat kertoivat, että niillä, joiden lääkitykseen ei kuulunut stavudiini (Zerit) eikä tsidovudiini (Retrovir) tai jotka luopuivat niistä tutkimuksen aikana, oli käsivarren rasvakerroksen kasvu hivenen runsaampaa kuin muilla. Tämä viittaisi siihen, että nämä lääkkeet saattaisivat kumota rosiglitatsonien mahdolliset myönteiset vaikutukset.

Lopputulema tutkimuksessa kuitenkin oli, ettei rosiglitatsonihoito hidasta tai ehkäise lipoatrofiaa.
Aidsmeds.com


Alapään lipoomat lipodystrofian oireita?

Hiv-positiivisten lipodystrofiaan näyttää italialaistutkijoiden mukaan liittyvän melko usein alapään lipoomia eli ihonalaisia rasvapatteja. Lipoomat ovat rasvakudoksen hyvänlaatuisia kasvaimia.

Modena-Reggio Emilian yliopiston tutkijat löysivät ”rasvakertymien uuden ilmenemismuodon” 9,4 prosentilla tutkituista hiv-positiivisista koehenkilöistä, joilla oli myös lipodystrofiaa eli veren rasva-ainehäiriöitä, rasvakudosmuutoksia tai molempia. Tutkijoiden mielestä esiintyvyys on niin suuri, ettei se voi johtua sattumasta.

Tutkittuja henkilöitä oli 582, ja reilu kolmannes heistä naisia. Häpyalueen lipoomia oli useammin ylipainoisilla (34,5%) kuin normaalipainoisilla (8,0%). Henkilöillä, joilla oli rasvakertymää niskan alueella (”buffalo hump”), alapään lipoomaa löytyi 18,5 prosentilla, kun muilla sitä esiintyi vain 6,1 prosentilla. Lipoomilla oli yhteys ylipainoon, naissukupuoleen ja hiv-infektion lyhyempään kestoon.

Tutkijoiden näkemyksen mukaan lipoomia ei ole aiemmin kuvattu lipodystrofian oireina, koska niiden havaitseminen edellyttää, että tutkittava potilas riisuu vaatteensa.
Aidsmeds.com


Vihreä tee – tepsii hiviinkin?

Vihreä tee näyttää estävän hi-virusta tarttumasta CD4-auttajasoluihin.

Vihreä tee valmistetaan camellia sinensis -kasvin lehdistä samoin kuin tavallinen musta tee, mutta lehtien ei anneta hapettua, mikä aikaansaa tavallisen teelehden mustan värin. Hapettaminen eli fermentointi tuhoaa suuren osan teen flavonoideista, joita kutsutaan katekiineiksi. Vihreässä teessä katekiinit säilyvät, ja eniten siinä on epigallokatekiini-gallaatti-nimistä katekiinia (EGCG). Katekiineilla arvellaan olevan monia terveysvaikutuksia, esimerkiksi syövässä sekä sydän- ja verisuonitaudeissa. Tutkimukset ovat myös vihjanneet, että EGCG estäisi hi-virusta kiinnittymästä CD4-soluun, mutta vaikutustapa on jäänyt arvoitukseksi.

Tietokonemallinnuksen ja rakennebiologian keinoilla brittiläis-yhdysvaltalainen tutkijaryhmä laati EGCG-molekyylin rakennemallin. Sen avulla ryhmä halusi selvittää, miten tämä molekyyli voisi estää hi-viruksen gp120-molekyyliä tarttumasta CD4-solun pintareseptoreihin. Gp120 on hi-viruksen kuoren pintaproteiini, jota virus käyttää tunkeutuessaan soluun.

Tutkijat havaitsivat, että EGCG-molekyyli kiinnittyy aivan samaan kohtaan CD4-reseptorissa, johon hi-viruksen gp120-molekyylikin kiinnittyy. Kun vihreän teen EGCG-molekyyli on ”varannut” tuon kohdan, ei virus enää pääse kiinnittymään siihen.

Tutkija Christina Nance kertoo ryhmän haluavan vielä varmistua siitä, että kahdella päivittäisellä kupillisella vihreää teetä saavutettava EGCG-pitoisuus elimistössä todella riittää ehkäisemään gp120:n kiinnittymistä CD4-soluihin. – Koeputkessa jo yhdellä kupillisella saavutettu pitoisuus ehkäisi kiinnittymistä 40-prosenttisesti.

Ryhmä yrittääkin nyt kehittää kolmiulotteisen kopion EGCG-molekyylistä. Sen avulla he toivovat pystyvänsä luomaan keinotekoisesti vielä parempia molekyylejä tai sellaisia apuaineita, joilla voitaisiin tukea EGCG-molekyylin toimintaa.

EGCG-molekyylia on jo tutkittu syövän hoidossa, ja se on todettu turvalliseksi. Vielä halutaan selvittää, onko sillä haitallisia vaikutuksia puolustusjärjestelmän solujen toiminnalle.

Nancen mukaan tarkoitus on tutkia, voitaisiinko EGCG:n avulla kehittää hiv-tartuntojen ehkäisyyn pystyvä uusi lääke. Hän ei suosittele, että ihmiset yrittäisivät ehkäistä hiv-tartuntoja juomalla paljon vihreää teetä.

Maailmalla leviää hurjia kertomuksia siitä, miten vihreä tee hoitaisi tai ehkäisisi mitä erilaisimpia sairauksia. Listalla ovat muun muassa niveltulehdus, syöpä, Sjögrenin syndrooma, verenpaine, ylipaino, kohonnut kolesteroli, hampaiston plakkibakteerit, ruuansulatuskanavan haitalliset bakteerit, vatsahaava ja niin edelleen.
Aidsmeds.com | The Guardian


CCR5-estäjä PRO140 näyttää lupaavalta

Ensimmäiset potilaskokeet kehitteillä olevalla soluun tunkeutumisen estäjällä PRO140:llä ovat olleet rohkaisevia. Progenics Pharmaceuticals -yhtiö kertoo, että virusmäärät pysyttelivät 90 prosentilla koehenkilöistä alle mittausrajan vielä 2–3 viikon kuluttua, vaikka lääkettä oli annettu vain yksi annos.

PRO140 on laboratoriovalmisteinen vasta-aine, joka kiinnittyy CD4-solun pinnassa oleviin CCR5-reseptoreihin niin, ettei hi-virus enää pysty kiinnittymään CD4-soluun. Vaikka PRO140 kuuluu CCR5-estäjiin, on sen toimintaperiaate erilainen kuin piakkoin käyttöön tulevassa CCR5-estäjässä maravirokissa, jonka myyntinimeksi ainakin USA:ssa tulee Celsentri.

Progenics-yhtiön kokeissa annettiin PRO140:tä suonensisäisesti 39 hiv-positiiviselle koehenkilölle, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet mitään hiv-lääkettä. Koehenkilöistä osa sai 0,5 milligramman kerta-annoksen painokiloa kohti, osa 2,0 mg/kg ja kolmas ryhmä 5,0 mg/kg. Koehenkilöt eivät saaneet kokeessa mitään muuta hiv-lääkettä.

Kaikki koehenkilöt oli valittu niin, että heidän viruskannassaan oli enimmäkseen vain CCR5-hakuisia hi-viruksia, eli viruksia, jotka eivät käytä CXCR4-reseptoria soluun tunkeutuessaan.

Koe keskittyi lääkkeen vaikutukseen virusmäärään. 5 mg:n annoksen saaneilla virusmäärä väheni keskimäärin 98,5 prosenttia – parhaiden tulosten yltäessä jopa 99,7 prosenttiin. Yhdeksän päivän kuluttua virusmäärä oli yhä keskimäärin 98 prosenttia alkutilannetta alempana. Parin kolmen viikon jälkeenkin virusmäärät olivat vielä hyvin hallinnassa, mutta kuukauden kuluttua määrät olivat palanneet useimmilla lähtöarvoihin.

Lääkeyhtiön kertoman mukaan lääkettä siedettiin hyvin eikä vakavia haittavaikutuksia havaittu.
Aidsmeds.com


Brasilia ostaa geneeristä efavirentsia Intiasta

Brasilian hallitus ja lääkeyhtiö Merck ovat ajautuneet epäsopuun Stocrin-lääkkeen hinnoittelussa. Merck ei suostunut tarpeeksi suureen alennukseen ja Brasilia päätti alkaa ostaa efavirentsinsa intialaisilta kopiolääkevalmistajilta.

Merck tarjosi Brasilialle efavirentsia 30 prosentin alennuksella normaalista markkinahinnasta. Yhden tabletin hinta olisi ollut 81 senttiä 1,17 euron sijaan. Brasilia kuitenkin halusi saada lääkkeen samaan hintaan kuin Thaimaa, joka maksaa siitä 48 senttiä tabletilta. Merckin mielestä Brasilia on varakkaampi maa kuin Thaimaa, eikä suostunut. Nyt Brasilia alkaa ostaa geneeristä intialiaisversiota efavirentsista vaivaisella 33 sentillä tablettia kohti.

”Eettisesti katsoen hintaero on groteski”, totesi Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula de Silva. ”Ja poliittisesti se kertoo kunnioituksen puutteesta, ikään kuin sairas brasilialainen olisi huonompi”, hän lisäsi. De Silvan mielestä myyntiluvan antaminen kopiolääkkeelle takaa, että kaikki tarvitsevat saavat efavirentsinsa. Brasilian lakien ja Maailman kauppajärjestö WTO:n säännösten mukaan valtio voi alkaa käyttää geneeristä lääkettä, jos lääketehtaan hinnoittelu aiheuttaa uhan kansalaisten terveydelle.

Arviolta 180.000 brasilialaista saa hiv-lääkkeitä valtion kustantamana ja heistä noin 75.000 käyttää efavirentsia. Aktivistit ovat tyytyväisiä hallituksen päätökseen. "Tämä on todella tärkeä askel lääkkeiden saatavuuden parantamisessa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Brasilia etenee oikeaan suuntaan", sanoo Michel Lotrowska Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä.

Merck-yhtiön mukaan Brasilian päätös heikentää lääkeyhtiöiden intoa ottaa riskejä ja kehittää uusia lääkkeitä kehitysmaita vaivaavien sairauksien hoitoon.
Hs.fi | news.bbc.co.uk

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki