Elokuu 2007

* Ensimmäinen integraasin estäjä: raltegraviiri
* Ensimmäinen CCR5-estäjä: maravirokille myyntilupa USA:ssa
* CCR5-estäjä maraviroki ei ihan pärjännyt efavirentsille
* Darunaviiri nostaa ja etraviriini laskee maravirokin pitoisuutta
* Laura Bush kannattaa kondomeja
* Venäjä ei enää vaadi hiv-todistusta
* Lasten lääkkeet testattava lapsilla

Ensimmäinen integraasin estäjä: raltegraviiri

Yhdysvaltojen ravitsemus- ja lääkeviranomaisen FDA:n asiantuntijat päättävät 5. syyskuuta myyntiluvan antamisesta Merck-yhtiön uudelle Isentress-hiv-lääkkeelle (raltegraviiri, MK-0518).

Raltegraviiri kuuluu uuteen hiv-lääkkeiden luokkaan, integraasin estäjiin. Integraasi on hi-viruksen oma entsyymi, jollaista ei löydy ihmisestä. Virus käyttää integraasia viedessään valmistamansa perimäaineksen (dna) isäntäsolun dna:han. Lääke estää integraasia toimimasta ja estää näin virusta lisääntymästä ja tartuttamasta uusia soluja. Samaan lääkeluokkaan kuuluu myös Gilead Sciences -yhtiön elvitegraviiri.

Alkuvuonna esiteltiin raltegraviirin kolmannen vaiheen kokeiden, niin sanottujen satunnaistettujen sokkokokeiden, tulokset. Niiden mukaan lääke on tehokas eikä sillä ollut merkittäviä sivuvaikutuksia.

Raltegraviiri vähensi kakkkosvaiheen kokeissa koehenkilöiden virusmäärän mittausrajan 50 alle yhtä hyvin (83–88 %) kuin nNRTI-lääke efavirentsi (Stocrin) (87 %). Tämä tapahtui riippumatta siitä, oliko raltegraviiriannos 100 mg, 200 mg, 400mg tai 600 mg kahdesti vuorokaudessa. Raltegraviiri nosti ratkaisevasti vähemmän veren rasva-arvoja ja LDL-kolesterolia kuin efavirentsi.

Raltegraviiria tullaan käyttämään potilailla, joiden viruskannassa on resistenssiä aikaisemmin käyttöön tulleita lääketyyppejä kohtaan.
Medicalnewstoday.com | hivandhepatitis.com


Ensimmäinen CCR5-estäjä: maravirokille myyntilupa USA:ssa

Yhdysvaltojen ravitsemus- ja lääkeviranomainen FDA on hyväksynyt myyntiin ensimmäisen CCR5-estäjän, Pfizer-yhtiön maravirokin (Celsentri). Yhdysvalloissa lääke tullee saataville syyskuussa nimellä Selzentry.

Maraviroki on Pfizer-lääkeyhtiön kehittämä uudentyyppinen hiv-lääke, joka ”tukkii” solun pinnassa olevia CCR5-reseptoreja. Hi-virus kiinnittyy hiv-infektion alku- ja keskivaiheilla CD4- ja joko CCR5- tai CXCR4-reseptoreihin voidakseen tunkeutua soluun. Puhutaan R5- ja R4-trooppisista viruksista. Maraviroki sopii siis niille hiv-positiivisille, joiden viruskanta on R5-trooppinen.

CCR5-estäjät kuuluvat soluun tunkeutumisen estäjälääkkeisiin (engl. Entry inhibitor). Maraviroki on ensimmäinen hiv-lääke, joka vaikuttaa viruksien sijasta tavallisiin soluihin. Edellisestä suun kautta otettavan uuden hiv-lääketyypin esittelystä on kulunut jo yli kymmenen vuotta.

Vuonna 2003 käyttöön tullut enfuvirtidi (Fuzeon) on myös soluun tunkeutumisen estäjä, mutta se annostellaan injektiona ja sen kohteena on hi-viruksen pintarakenne.

Jos EU:n lääkeviranomainen EMEA hyväksyy Celsentrin myyntiin syyskuun kokouksessaan, on lääke käytettävissä Suomessakin tämän vuoden aikana.
Aidsmeds.com | mediuutiset.fi


CCR5-estäjä maraviroki ei ihan pärjännyt efavirentsille

Uusi CCR5-estäjä maraviroki (Celsentri / Selzentry) ei ole aivan yhtä tehokas hiviä vastaan kuin nNRTI-lääke efavirentsi (Stocrin / Sustiva), mutta ensimmäistä lääkitystään aloittaville hiv-positiivisille se aiheuttaa efavirentsia vähemmän sivuvaikutuksia.

Sydneyn kansainvälisessä hiv-tutkijoiden IAS-konferenssissa esiteltiin 48 viikon tuloksia uudella CCR5-estäjälääkkeellä tehdystä kolmosvaiheen MERIT-kokeesta, johon osallistuneet olivat ensimmäistä hiv-lääkitystään aloittavia hiv-positiivisia.

Koehenkilöistä 29 % oli naisia. Kaikkiaan 721 osallistujasta lähes 400 oli kotoisin pohjoiselta ja hieman yli 300 eteläiseltä pallonpuoliskolta. Virusmäärät olivat keskimäärin 700.000 ja CD4-auttajasolutasojen mediaani (joukon kahteen yhtä suureen osaan jakava arvo) oli noin 250.

Koehenkilöiden viruskannan laatu varmistettiin niin, että kaikkien viruskanta koostui CCR5-reseptoria käyttävistä eli R5-trooppisista viruksista. Nämä virukset tunkeutuvat soluun käyttämällä CD4-reseptorin ohella CCR5-reseptoria.

Koska maraviroki tukkii juuri CCR5-reseptoreja, ei sitä kannata kokeillakaan ihmisillä, joiden viruskannasta valtaosa on ehtinyt muuntua X4-trooppisiksi, eli CXCR4-reseptoreja käyttäviksi.

Koehenkilöt arvottiin kolmeen ryhmään. Maravirokiryhmistä toinen sai maravirokia 300 mg kahdesti ja toinen 600 mg kerran vuorokaudessa. Efavirentsiryhmä sai 600 mg efavirentsia kerran vuorokaudessa. Kaikilla oli lisänä Combivir, joka sisältää tsidovudiinia (Retrovir) ja lamivudiinia (Epivir).

Kerran vuorokaudessa maravirokia saaneiden tutkimushaara keskeytettiin tutkimuksen aikana, koska siinä ilmeni väliaikatietojen mukaan enemmän lääkityksen tehonmenetystä.

Maraviroki- (M) ja efavirentsiryhmät (E) pääsivät suunnilleen yhtä yleisesti virusmäärässä 400:n alle, M 70,6 %, E 73,1 %. Alle 50:n rajan alle pääsyssä efavirentsi pärjäsi hivenen paremmin, M 65,3 % ja E 69,3 %.

Ne, joiden aloitushetken virusmäärät olivat alle 100.000, pärjäsivät molemmissa ryhmissä yhtä hyvin, mutta korkeammalla virusmäärällä aloittaneilla efavirentsi toimi paremmin.

Maravirokin hieman efavirentsia heikompi kokonaistulos selittyi sen huonommista tuloksista eteläisen pallonpuoliskon koehenkilöillä. Tutkijat arvelevat, että tämä saattaa liittyä eteläisen puolen koehenkilöiden erilaisiin viruskantoihin, huonompaan terveystilanteeseen tai koetulosten epätarkkuuksiin.

Maraviroki oli kuitenkin parempi CD4-auttajasolumäärien lisääjänä. Sen tulos oli 170 solun lisäys, kun efavirentsillä luku oli vain 144.

Maravirokia siedettiin paremmin kuin efavirentsia. Keskeytyksiä tuli molemmissa ryhmissä yhtä paljon, M 26,9 % ja E 25,2 %). Maravirokiryhmässä oli hoitovasteen pettämisen takia keskeyttäneitä enemmän (11,9 %) kuin efavirentsiryhmässä (4,2 %), mutta efavirentsiryhmässä keskeytykset taas liittyivät enemmän sivuvaikutuksiin (13,6 %) kuin maravirokia käyttäneissä (4,2 %).

Maksavauriot olivat vähäisiä kummassakin ryhmässä.

Efavirentsiryhmässä rasva- ja kolesteroliarvot nousivat enemmän. Tosin ”pahan” LDL-kolesterin nousua säesti ”hyvän” HDL-kolesterin nousu samanaikaisesti.

Tutkimuksen tekijät kiteyttivät Sydneyssä, että valitettavasti maravirokia ei ihan onnistuttu osoittamaan aivan yhtä tehokkaaksi kuin efavirentsi.

On kuitenkin rohkaisevaa nähdä, että maravirokin yhteydessä ei esiinny pahanlaatuisuuksia. Toisen CCR5-estäjän, vikrivirokin (SCH-417690, SCH-D), käyttöön on liittynyt syöpää ja CCR5-estäjä aplavirokilla (GSK-873140) tehdyt kokeet on jouduttu keskeyttämään maksavaurioiden takia.
Hivandhepatitis.com | positiiviset.fi/uutispalat


Darunaviiri nostaa ja etraviriini laskee maravirokin pitoisuutta

Lääkeyhtiö Pfizer kertoi heinäkuussa ristivaikutuksista uudentyyppisen lääkkeensä maravirokin (Celsentri) sekä darunaviirin ja etraviriinin välillä.

Pfizer varoitti lääkäreitä, jotka hoitavat potilaitaan laajennetun saatavuuden ohjelman puitteissa CCR5-estäjä maravirokilla. Uusimmalla proteaasin estäjällä darunaviirilla (Prezista) sekä vielä lääkekokeissa testattavalla nNRTI-lääke etraviriinilla (TMC125) on nimittäin havaittu ristivaikutuksia maravirokin kanssa.

Etraviriini voi alentaa maravirokin pitoisuutta, koska se tehostaa CYP3A4-entsyymin toimintaa maksassa ja näin nopeuttaa maravirokin poistumista elimistöstä. Maravirokin pitoisuus voi laskea 12 tunnin aikana puoleen, jos sitä käytetään yhdessä etraviriinin kanssa.

Darunaviiri taas toimii maravirokin kanssa päinvastoin. Ritonaviirilla vahvistettu darunaviiri näet estää CYP3A4-entsyymin toimintaa ja näin maravirokin pitoisuus nousee.
Hivandhepatitis.com


Laura Bush kannattaa kondomeja

USA:n ensimmäinen nainen, presidentti Bushin puoliso Laura Bush, on kertonut pitävänsä kondomeja aivan oleellisina hivin ja aidsin torjunnassa.

Presidentti George Bush on ajanut linjaa, jonka mukaan hivin torjunnassa tärkeintä on opastaa ihmisiä pidättymiseen seksistä ennen avioliittoa. Vuonna 2003 tehdyn päätöksen mukaan aidsista pahiten kärsiville maille annettavasta hiv-valistusrahasta kolmannes on käytettävä hankkeisiin, jotka edistävät seksistä pidättäytymistä ennen avioliittoa.

Alan asiantuntijoiden enemmistö ei pidä tätä viisaana linjauksena. Myös USA:n oma hallinto raportoi viime vuonna, että 15 avunsaajamaasta 12 joutuu supistamaan hiv- ja aidstyöhön sijoitettavia varoja, jotta seksistä pidättäytymistä saarnaaviin ohjelmiin pantava raha muodostaisi kolmanneksen kaikesta valistusrahasta.

CNN-televisioyhtiö haastatteli Laura Bushia asian tiimoilta heinäkuun alussa. Hän vahvisti olevansa miehensä kanssa eri linjoilla ja piti myös sopivana, jos kongressi muuttaisi maan linjaa presidentin vastustuksesta huolimatta.
Poz.com | thinkprogress.org


Venäjä ei enää vaadi hiv-todistusta

Venäjälle haettavaan moniviisumihakemukseen ei tarvitse enää liittää hiv-todistusta.

Kesäkuun alussa astuivat voimaan EU:n ja Venäjän välillä neuvotellut viisumihelpotukset. Siihen asti ilman hiv-todistusta sai viisumin vain yhtä vierailua varten. Myös viisumien toimitusaikaa on lyhennetty.
Www.esaimaa.fi


Lasten lääkkeet testattava lapsilla

EU:n alueella myyntiin pyrkivät lasten hoitoon käytettävät lääkkeet on jatkossa testattava lapsilla.

EU:n lääkeviranomaisen EMEA:n määräys astui voimaan 1. tammikuuta, mutta käytännössä asiaa ryhdyttiin valvomaan heinäkuun alusta. Uusia lääkevalmisteita saa testata vain jo hoidossa olevilla lapsilla, ja niin lapsille kuin vanhemmillekin on tiedotettava asiasta perusteellisesti ennen kokeita.

Lääkkeiden valmistajille erikseen lapsilla tehtävät lääkekokeet käyvät kalliiksi. Jos lääkeyhtiöllä ei ole esittää testituloksia lääkkeelle, jota on tarkoitus käyttää myös lasten hoitoon, ei lääke pääse markkinoille. Toisaalta lapsilla tehdyt lääkekokeet takaavat myyntiluvan saaneelle lääkkeelle nykyistä pidemmän patenttisuojan.
Svt.se

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki