Helmikuu 2006

* Uusi lääkeluokka tekee tuloaan: erinomaisia tuloksia integraasin estäjästä MK-0518
* Myös integraasin estäjä GS-9137 näyttää lupaavalta
* Tenofoviiria ehkäisygeelinä
* Hiv-lääkitys antaa lisäsuojaa
* Stressinhallintaterapialla lisätehoa hiv-lääkitykseen?
* Miesten ympärileikkaus suojaa myös naisia
* Hi-viruksen alatyyppi ennustaa sairauden etenemistä

Uusi lääkeluokka tekee tuloaan: erinomaisia tuloksia integraasin estäjästä MK-0518

Uudentyyppisestä hiv-lääkkeestä on julkaistu vaikuttavia väliaikatuloksia. Kahdella kolmesta hiv-positiivisesta virusmäärä laski neljän kuukauden aikana MK-0518:n ansiosta alle mittausrajan. Kaikkien koehenkilöiden viruskannassa oli vastustuskykyä kaikille yleisille viruslääkkeille.

Merck-lääkeyhtiön MK-0518 kuuluu uuteen hiv-lääkkeiden luokkaan, integraasin estäjiin. Lääke estää hi-virusta istuttamasta viruksen perintötekijöitä isäntäsolunsa perimään. Integraasi on hi-viruksen entsyymi, joka alkaa toimia käänteiskopioijaentsyymin jälkeen siinä vaiheessa, kun uusia hi-viruksia monistuu isäntäsolussa. Lääke kiinnittyy integraasin ja dna-ketjun muodostaman yhdistelmän integraasiosaan ja estää näin hi-virusta monistumasta.

Kaikilla 167 koehenkilöllä virusmäärä oli yli 5000 ja viruskannoissa oli vastustuskykyä niin NRTI- ja nNRTI-ryhmän lääkkeille kuin proteaasin estäjillekin. Kaikkien CD4-auttajasolutaso oli hieman 200:n yläpuolella. Puolella koehenkilöistä yksikään lääkeyhdistelmän lääke ei enää toiminut kunnolla. Viruskanta oli kaikille proteaasin estäjille vastustuskykyistä 98 prosentilla.

Koehenkilöt arvottiin neljään ryhmään, jotka saavat puolen vuoden ajan tablettina kahdesti vuorokaudessa 200 mg, 400 mg, 600 mg MK-0518:aa tai lumelääkettä. Normaali yhdistelmälääkitys on käynnissä samanaikaisesti. Neljän kuun väliaikatulosten mukaan paras teho oli 600 mg:n annoksella. Tällä kohdalla keskimäärin 72 prosentilla virusmäärä oli laskenut alle 50:n mittausrajan. Lumelääkeryhmässä luku oli 8 %.

Sivuvaikutuksia ilmeni, mutta niiden määrä oli käytännössä sama niin MK-0518- kuin lumelääkeryhmässäkin. Tarkemmat tulokset saadaan noin kolmen kuukauden kuluttua, kun kaikki koehenkilöt ovat käyneet läpi kuuden kuukauden koeohjelman.
http://www.aidsmap.com | http://www.aidsmeds.com/drugs/MK-0518.htm


Myös integraasin estäjä GS-9137 näyttää lupaavalta

Gilead-yhtiö kertoo, että sen uuteen hiv-lääkeluokkaan integraasin estäjiin kuuluva kokeilulääke GS-9137 on kokeissa laskenut hiv-positiivisten koehenkilöiden virusmäärää 99 prosentilla.

Kokeessa 40 hiv-positiivista koehenkilöä käytti GS-9137:ää kymmenen päivän ajan ilman muita hiv-lääkkeitä. Puolet koehenkilöistä oli ollut hiv-lääkityksellä aiemmin, puolelle kokeilulääke oli ensimmäinen. Virusmäärät olivat välillä 10.000–300.000 ja auttajasolumäärä vähintään 200.

GS-9137-annos saadaan hyvin alhaiseksi, jos tehosteena käytetään ritonaviiria (Norvir). Tämä mahdollistaisi lääkkeen ottamisen kerran vuorokaudessa.

Lääkekokeessa annokset olivat 200 mg, 400 mg tai 800 mg kahdesti vuorokaudessa, 800 mg kerran vuorokaudessa tai 50 mg tehostettuna 100 mg:lla ritonaviiria kerran vuorokaudessa. Osa sai lumelääkettä. Virusmäärät laskivat vastaavasti 1,44 log, 1,78 log, 0,89 log ja 2,03 log. Lumelääkeryhmässä lasku oli vain 0,26 log.

Yksikään koehenkilö ei joutunut keskeyttämään 10 päivän koetta. Sivuvaikutukset olivat lieviä ja poistuivat kokeen loputtua.
http://www.aidsmap.com| http://www.aidsmeds.com/drugs/GS-9137.htm


Tenofoviiria ehkäisygeelinä

Ehkäisygeelissä saatetaan tulevaisuudessa käyttää hiv-lääke tenofoviiria (Viread).

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan emättimessä käytettävä tenofoviirigeeli on yhtä turvallinen käyttäjälleen kuin muutkin ehkäisygeelit. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, minkä vahvuisena, miten usein ja millä annoksella tenofoviirigeeliä tulisi käyttää. Koehenkilöinä oli hiv-negatiivisia ja hiv-positiivisia naisia.

Tulosten mukaan 1 % tenofoviiria sisältävä ehkäisygeeli kahdesti vuorokaudessa oli hyvin siedetty niin hiv-positiivisten kuin hiv-negatiivistenkin naisten parissa. Useimmilla todettiin ainakin yksi sivuvaikutus, mutta vaikutukset olivat lieviä ja enimmäkseen suku- ja virtsaelinten alueella.

Joillakin naisilla havaittiin tenofoviirin siirtyneen elimistöön. Hiv-positiivisten naisten viruskannasta ei kaksiviikkoisen kokeen aikana löydetty tenofoviirille vastustuskykyisiä mutaatioita.

Tämä tutkimus keskittyi vain geelin turvallisuuden ja käytettävyyden arvioimiseen, joten odotettavissa on lisätutkimuksia. Tenofoviirigeeli olisi ensimmäinen ehkäisygeeli hiviä vastaan, joka estäisi hi-viruksen lisääntymistä. Muut kehitteillä olevat geelit perustuvat virusten tuhoamiseen tai johonkin muuhun tekniikkaan.
http://www.hivandhepatitis.com | http://www.pharmaceutical-business-review.com


Hiv-lääkitys antaa lisäsuojaa

Hiv-positiivisen riski sairastua opportunistiseen infektioon näyttää puolittuvan oltaessa turvallisissa auttajasolumäärissä, jos hän on hiv-lääkityksellä – auttajasolumäärästä riippumatta.

Hiv-infektion yhteydessä opportunistisiksi infektioiksi kutsutaan niitä heikentyneeseen puolustuskykyyn liittyviä sairauksia, jotka johtavat aids-diagnoosiin. Tutkimuksen mukaan nämä sairaudet ovat harvinaisia kaikilla hiv-positiivisilla, joiden CD4-auttajasolumäärä on korkea. Niitä esiintyy kuitenkin keskimäärin puolet harvemmin hiv-lääkityksellä olevilla kuin muilla.

Tutkijat erittelivät suuressa EuroSIDA-tutkimuksessa vuosina 1994–2005 kerättyjä tietoja aids-diagnoosiin johtaneista sairastumisista. Opportunisti-infektioista seurattiin kuutta infektiota:

Ryhmä 1. Sytomegalovirus- eli CMV-infektio, MAC- eli mycobacterium avium -infektio ja toksoplasmoosi, jotka yleensä eivät puhkea, jos auttajasolumäärä on yli 100.
Ryhmä 2. Pneumocystis jiroveci -keuhkokuume (aiemmin pneumocystis carinii eli PCP) ja ruokatorven hiivatulehdus, jotka yleensä eivät puhkea, jos auttajasolumäärä on yli 200.
Ryhmä 3. Tuberkuloosi (TB), joka yleensä ei puhkea, jos auttajasolumäärä on yli 300.

Näitä epätavallisia sairastumistapauksia ilmeni yli 11 tuhannen tutkitun joukossa 16 vuoden aikana 212 kappaletta. Tapaukset jakautuivat ryhmittäin näin:

Aids-diagnoosiin johtavia sairastumisia 1000 potilasvuotta kohti hiv-positiivisilla, joiden auttajasolut yli "varorajan":

Ryhmä 1: Keskimäärin 1,7, hiv-lääkityksellä olevilla 1,0, ei lääkityksellä 4,0
Ryhmä 2: Keskimäärin 3,8, hiv-lääkityksellä olevilla 2,5, ei lääkityksellä 8,0
Ryhmä 3: Keskimäärin 1,3, hiv-lääkityksellä olevilla 0,9, ei lääkityksellä 3,0

Yhteenvetona tutkijat toteavat, että opportunistista infektiota voi olla syytä epäillä, jos potilas oireilee ja viimeisin CD4-auttajasolumäärä on ollut alle kaksinkertainen opportunisti-infektion vakiintuneeseen auttajasolumäärärajaan verrattuna. Analyysiensä pohjalta he lisäävät, että erityisesti ruiskuhuumeiden käyttäjillä tuberkuloosin oireita kannattaa tarkkailla, vaikka auttajasolumäärä olisikin yli 300.
http://www.aidsmap.com


Stressinhallintaterapialla lisätehoa hiv-lääkitykseen?

Uusia ajattelutapoja antavan sekä toimintavalmiuksia ja stressinhallintaa kehittävän käyttäytymisterapian on havaittu parantavan hiv-lääkityksen tehoa.

Floridalaisessa tutkimuksessa 130 hiv-positiivista miestä arvottiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä osallistui kymmenen kertaa viikoittaiseen käyttäytymisterapiaan ja rentoutusharjoitukseen sekä sai kolme kertaa lääkeasiantuntijan neuvontaa hiv-lääkkeiden käytössä. Toinen ryhmä sai vain hiv-lääkeneuvontaa.

Stressinhallintaterapiaa ja lääkeneuvontaa saaneiden miesten virusmäärä laski merkittävästi seuraavien 15 kuukauden aikana. Pelkkää lääkeneuvontaa saaneilla virusmäärät eivät muuttuneet. Auttajasolumäärät olivat molemmissa ryhmissä keskimäärin samat.

Hoitojakson jälkeen käyttäytymisterapiaryhmässä olleet miehet kertoivat masentuneisuuden vähentyneen huomattavasti. Toisessa ryhmässä masentuneisuus oli hieman lisääntynyt.

Tutkimuksen mukaan virusmäärän laskun ja masentuneisuuden vähentymisen välillä oli selkeä yhteys. Virusmäärän ja lääkkeiden käytön säännöllisyyden välillä merkitsevää yhteyttä ei löytynyt.

Tutkimuksen johtaja Michael Antoni toteaa, että psykologien panos lääkeneuvonnan rinnalla auttaisi saavuttamaan optimaalisen tuloksen niin elämänlaadussa kuin lääkehoidossakin. Lääkäreidenkin työ helpottuisi, jos he hoitaisivat myös potilaidensa henkistä hyvinvointia pelkän lääkehoidon lisäksi.
http://www.reutershealth.com | http://www.ncbi.nlm.nih.gov


Miesten ympärileikkaus suojaa myös naisia

Ugandassa tehdyn tutkimuksen mukaan miesten ympärileikkaus vähentää hiv-tartunnan siirtymistä miehestä naiseen. Myös eräiden muiden tartuntatautien siirtymisen riski vähenee.

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että ympärileikkaus vähentää miehen riskiä saada hiv-tartunta. Ugandassa tehty tutkimus on ensimmäinen, joka viittaa ympärileikkauksen hyödyllisyyteen toiseenkin suuntaan. Johns Hopkins yliopiston toteuttamassa tutkimuksessa seurattiin yli 300:aa pariskuntaa, joissa mies on hiv-positiivinen ja naiskumppani hiv-negatiivinen.

Tutkimuksen mukaan naisen riski saada hiv-tartunta hiv-positiiviselta puolisoltaan on 30 prosenttia pienempi, jos mies on ympärileikattu. Miesten ympärileikkaus vähensi naisten trikomonas-tartuntoja ja emättimen bakteeritulehduksia. Muiden yleisten seksitartuntojen kuten papillooman, klamydian, tippurin ja kupan esiintymistä ympärileikkaus ei vähentänyt.

Tutkimusryhmän johtaja Thomas Quinn arvelee, että jos vastaavia tuloksia saadaan lisää, päädytään suosittelemaan ympärileikkausta kaikille miehille. Miesten ympärileikkaus on yleinen Pohjois-Amerikassa sekä muslimien ja juutalaisten keskuudessa, mutta harvinainen Euroopassa, eteläisessä Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa.
http://www.hopkinsmedicine.org | http://www.sciencedaily.com


Hi-viruksen alatyyppi ennustaa sairauden etenemistä

Hi-viruksen alatyyppi näyttää olevan virusmäärää parempi hiv-tartunnan saaneen elinajan ennustaja. Afrikassa tehdyn seurantatutkimuksen mukaan AD-tyypin tartunta johtaa kuolemaan nopeimmin.

USA:laisen Johns Hopkins -yliopiston Ugandassa tekemässä tutkimuksessa verrattiin yli 300:n juuri tartunnan saaneen miehen ja naisen selviytymistä. A-tyypin virustartunta oli 53 henkilöllä, D-tyypin 203:lla ja näiden alatyyppien risteytymän AD-tyypin tartunta oli 70:llä henkilöllä. Keskimääräinen elinaika oli näissä ryhmissä vastaavasti 8,8, 6,9 ja 5,8 vuotta.

Tutkijat uskovat, että D-alatyypin virus on A-alatyyppiä pahempi, koska D-virus kykenee kiinnittymään useampiin erilaisiin puolustussolujen reseptoreihin. A-tyypin virus kiinnittyy vain CCR5-reseptoriin, kun taas D-tyyppin viruksista neljännes kiinnittyy CCR5-reseptorin lisäksi myös CXCR4-reseptoriin. Viimemainitun virustartunnan saaneiden ryhmässä kaksi kolmesta kuoli kolmen vuoden sisällä tartunnasta.

Tutkimuksen vetäjä Oliver Laeyendecker katsoo, että hiv-infektion hoidossa on tärkeää tietää viruksen alatyyppi. Infektio voi edetä tavallista nopeammin, jos tartunta on D-alatyyppiä tai yhdistelmätyyppiä, joka sisältää D-tyypin ominaisuudet.

Hi-virukset ryhmitellään niiden perimäaineksen mukaan. Maailmalla HIV-1 -virukset kuuluvat yleensä M-ryhmään. Tämä ryhmä jaetaan alatyyppeihin A, B, C, D ja niin edelleen. Alatyyppi B on yleisin Euroopassa ja Amerikan mantereella, kun taas A, C ja D esiintyvät maailmanlaajuisesti. Tutkimusten mukaan alatyypit eroavat niin tartuttavuudessa, vastustuskykyisten kantojen kehittymisessä kuin infektion etenemisessäkin.
http://www.aidsmap.com | http://www.jhu.edu

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki