Positiiviset ry, HivFinland

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden hyvinvointia. Pyrimme ehkäisemään uusia hiv-tartuntoja ja edistämään seksuaaliterveyttä.

Tarjoamme mm. seksuaalineuvontaa, elämänhallintaa tukevia keskusteluita ja asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa neuvontaa.


Yhdistyksen tarkoituksena on
-    toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä,
-    edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia,
-    tukea tartunnansaaneita ja heidän läheisiään,
-    ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä ja
-    parantaa tartunnansaaneiden elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.


Positiiviset ry:n toiminnassa otetaan huomioon jäsentensä luonnostaan muodostamat ryhmät, jotka voivat olla esim. tartuntatavasta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippuvia.

Positiiviset ry:n kaikessa toiminnassa huomioidaan ja tarkoituksena on vähentää uusia hiv-tartuntoja Suomessa, tukea ihmisiä hakeutumaan hiv-testiin ja hiv-positiivisiin kohdistuvien ennakkoluulojen vähentäminen.

Hiv-positiivisten ja heidän läheistensä näkemys ohjaa toimintaa kaikilla tasoilla. Yhdistyksen yhteisissä tapaamisissa, toimitiloissa ja elämänhallintakursseilla hiv-positiiviset ja heidän läheisensä voivat kohdata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia.

Tehtävämme on kansalaisjärjestönä olla hiv-tartunnan saaneiden vertaistukijärjestö ja edunvalvoja. 

Päämäärämme on parantaa hiv-positiivisten ja heidän läheistensä elämisen laatua ja pyrkiä muokkaamaan yhteiskunnassa vallitsevia asenteita suotuisammiksi.

Tavoitteemme on tunnistaa ja löytää uusia toimintatapoja jatkuvasti muuttuviin, hiv-positiivisia koskeviin elämäntilanteisiin sekä hyvinvoinnin edistäminen.


Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus valitaan yleiskokouksessa ja sen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hiv-positiiviset muodostavat aina hallituksen enemmistön. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi on muita työryhmiä, jotka kokoontuvat tarvittaessa.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä ja kesällä. 
 

Toiminnan rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääosin STEA:n vuosittaisella yleisavustuksella.Positiiviset ry:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki hiv-positiiviset, läheiset sekä heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa edistämisestä kiinnostuneet.

 

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki