Edunvalvonta

Edunvalvontamme koskee kaikkia hiv-tartunnan saaneita Suomessa. Positiiviset edistää yhdenvertaisuutta, seuraa hiviin liittyvää kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päätöksenteosta vastaaviin tahoihin.

Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman syrjintää tai pelkoa syrjinnästä.

Syrjinnässä on kyse siitä, että henkilöä kohdellaan syrjintäperusteen vuoksi huonommin ilman hyväksyttävää syytä kuin toista henkilöä vastaavassa tilanteessa, tai saatetaan hänet toiseen henkilöön nähden epäedullisempaan asemaan syrjintäperusteen vuoksi ilman hyväksyttävää syytä.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan (kuten hiv-tartunta), vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuden edistämisessä on kyse siitä, että syrjintään puututaan, sitä ehkäistään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, ja näin pyritään turvaamaan ihmisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus.

Hiv-tartunta ei saa estää opintoihin tai työhön hakeutumista. Hiv-positiivisen henkilön terveydentilaa koskeviin tietoihin pätee sama vaitiolovelvollisuus kuin muihinkin tai muiden henkilöiden terveystietoihin.

Positiiviset ry pitää yllä ja pyrkii laajentamaan edustustaan ja odottaa myös yhteistyötahojen noudattavan kansainvälisiä sitoumuksia laajentaa potilasjärjestöjen edustusta GIPA-periaatteen mukaisesti kaikissa toimitahoissa ja kaikilla alueilla, joissa heidän edustuksensa on kansainvälisesti hyväksyttyjen sopimusten mukaisesti tarpeellista ja toivottua.

Potilasjärjestönä yhdistys seuraa hiv-tartunnan saaneille tarjolla olevia hoito ja tukipalveluita. Tavoitteena on ammatillisen, tasa-arvoisen ja ihmisläheisen hoidon toteutuminen.

Edunvalvonnan puitteissa autamme yksittäisiä jäseniä heidän ongelmiensa selvittelyssä. Mikäli koet saaneesi epäasiallista palvelua tai tulleesi kohdelluksi asiattomasti, voit ottaa meihin yhteyttä sini@positiiviset.fi tai jätä viesti yhteydenottolomakkeen kautta. Mielellämme kuulemme myös esim. hyvistä hammaslääkäri kokemuksista.

Positiiviset tiedottaa hivin hoidon ja lääkityksen kehittymisestä. Reagoimme mediassa käytävään keskusteluun ja oikaisemme virheellisiä käsityksiä. Pyrimme välittämään laajasti tietoa elämästä hiv-tartunnan saaneena ja vähentämään hiviä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja ja pelkoja.

Lääkehoidon kehittymisen myötä hiv-positiiviset voivat fyysisesti paremmin ja ovat pitkään mukana työelämässä. Yhdistys perehtyy edelleen syvällisemmin työelämässä olevien tartunnansaaneiden sekä enenevässä määrin tullaan keskittymään ikääntyvien hiv-positiivisten erityiskysymyksiin.