Yhdistys

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden hyvinvointia. Pyrimme ehkäisemään uusia hiv-tartuntoja ja edistämään seksuaaliterveyttä.

Tarjoamme mm. seksuaalineuvontaa, elämänhallintaa tukevia keskusteluita ja asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa neuvontaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä,
  • edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia,
  • tukea tartunnansaaneita ja heidän läheisiään,
  • ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä ja
  • parantaa tartunnansaaneiden elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.


Positiiviset ry:n kaikessa toiminnassa huomioidaan ja tarkoituksena on vähentää uusia hiv-tartuntoja Suomessa, tukea ihmisiä hakeutumaan hiv-testiin ja hiv-positiivisiin kohdistuvien ennakkoluulojen vähentäminen.

Hiv-positiivisten ja heidän läheistensä näkemys ohjaa toimintaa kaikilla tasoilla. Yhdistyksen yhteisissä tapaamisissa, toimitiloissa ja elämänhallintakursseilla hiv-positiiviset ja heidän läheisensä voivat kohdata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia.

Tehtävämme on kansalaisjärjestönä olla hiv-tartunnan saaneiden vertaistukijärjestö ja edunvalvoja. 

Päämäärämme on parantaa hiv-positiivisten ja heidän läheistensä elämisen laatua ja pyrkiä muokkaamaan yhteiskunnassa vallitsevia asenteita suotuisammiksi.

Tavoitteemme on tunnistaa ja löytää uusia toimintatapoja jatkuvasti muuttuviin, hiv-positiivisia koskeviin elämäntilanteisiin sekä hyvinvoinnin edistäminen.

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus valitaan yleiskokouksessa ja sen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet ovat erovuoroisia vuosittain. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voi asettua uudelleen ehdolle. Hallituksen jäsenten toimikausia ei ole rajattu.Hiv-positiiviset muodostavat aina hallituksen enemmistön. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi on muita työryhmiä, jotka kokoontuvat tarvittaessa.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä. 

Toiminnan rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääosin STEA:n vuosittaisella yleisavustuksella. Positiiviset ry:n jäseniksi ovat  tervetulleita kaikki hiv-positiiviset, läheiset sekä heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa edistämisestä kiinnostuneet.