Säännöt

POSITIIVISET RY:N SÄÄNNÖT

1. § NIMI

Yhdistyksen nimi on Positiiviset ry, ruotsiksi HivFinland rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen kieli on suomi.

2. § TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

Yhdistys on hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden elämänlaatua fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • valvoa ja ajaa hiv-tartunnan saaneiden etuja yhteiskunnassa,
 • toimia asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä,
 • ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä,
 • toimia hiv-tartunnan saaneiden potilasjärjestönä,
 • tukea hiv-tartunnan saaneita ja
 • toteuttaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä.

Yhdistys

 • järjestää vertaistukitoimintaa,
 • järjestää koulutus- sekä asiantuntijaluentoja,
 • osallistuu yhteiskunnalliseen ja terveydenhuollosta käytävään ammatilliseen keskusteluun,
 • harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa,
 • voi tuottaa hiv-tartunnan saaneiden tarvitsemia palveluja kuten neuvonta-, tuki- ja terapiapalveluita,
 • ottaa toiminnassaan huomioon hiv-tartunnan saaneiden läheiset ja
 • tekee yhteistyötä muiden hiv-tartunnan saaneiden kanssa toimivien ryhmien, järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.

Yhdistys voi omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä toisiin yhdistyksiin.


3. § JÄSENET

Yhdistykseen voi kuulua henkilöjäseniä, kannattajajäseniä, ainais- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen henkilö- ja ainaisjäsenen on oltava yksityinen henkilö, mutta kannattajajäsen voi olla rekisteröity yhdistys, oikeustoimikelpoinen yritys, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.
Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen säännöt ja tarkoitus.

Jäsenhakemus on osoitettava yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.
Kannattajajäsenyyttä hakeva yhdistys toimittaa jäsenhakemuksensa yhteydessä yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan kahden kolmasosan äänten enemmistöllä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muutoin eduksi yhdistyksen toiminnalle tai merkitykselle.

Kullakin yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Lisäksi yhdistyksen jäsen saa äänestää valtakirjaa käyttäen yhdellä äänellä omansa lisäksi. Kannatusjäsenenä olevan yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää tämän asiamukaisesti valtuuttama asiamies.

4. § JÄSENMAKSU

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan syyskokouksen vahvistamat vuotuiset jäsenmaksut. Ainaisjäsen maksaa syyskokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun ja on vapaa vuotuisista jäsenmaksuista. Kunniajäsen on vapaa kaikista jäsenmaksuista.

5. § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.  Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi kokouksensa päätöksellä erottaa jäsenen tämän toimittua yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, loukattua yhdistyksen jäsenen yksityisyyttä tai anonymiteettiä tai jätettyä jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.

6. § KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi hallituksen tarkemmin määrittäminä päivinä; kevätkokous maalis- tai huhtikuun aikana ja syyskokous marras- tai joulukuun aikana.

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään tarvittaessa hallituksen kutsusta tai, kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuin kirjallisin kutsuin, sähköpostitse tai tekstiviestillä tai ilmoituksella yhdistyksen jäsentiedotteessa.

7. § KOKOUSASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. esitetään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä sekä niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta;
 4. esitetään tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuullisille;
 5. käsitellään kokouskutsussa esitetyt muut asiat.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa;
 3. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle;
 4. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle ja tehdään sen välittömästi edellyttämät päätökset;
 5. hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
 6. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä hallituksen muut jäsenet;
 7. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
 8. käsitellään kokouskutsussa esitetyt muut asiat.

Yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. käsitellään kokouskutsussa esitetyt muut asiat.


8. § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6-8) muuta varsinaista jäsentä ja
0-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet ovat erovuoroisia vuosittain. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voi asettua uudelleen ehdolle. Hallituksen jäsenten toimikausia ei ole rajattu.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen seuraavassa syyskokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausia ei ole rajattu.

Hallitukseen voidaan valita varajäseniä. Syyskokouksessa valittavat varajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varajäsen toimii täysvaltaisena hallituksen jäsenenä siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on estynyt. Muuten varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus on valittava täysivaltaisista yhdistyksen jäsenistä siten, että puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten joukossa on korkeintaan puolet muita, kuin hiv-tartunnan saaneiksi ilmoittautuneita. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka hallitus tarkastaa seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjaa pitää hallituksen nimeämä sihteeri, jonka poissa ollessa hallituksen puheenjohtaja määrää pöytäkirjan pitäjän.

9. § TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuoden päättyessä, ja ne ovat yhdistyksen ja hallituksen pöytäkirjojen ohella toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sääntömääräistä kevätkokousta.

Tilintarkastajan on annettava kirjallinen kertomuksensa yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkistuksesta hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen sääntömääräistä kevätkokousta.

10. § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on myös sillä tai niillä henkilöillä yksin, joille yhdistyksen hallitus on antanut siihen oikeuden.

11. § SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kolmen neljäsosan enemmistö yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukausi. Kokouskutsuissa on tällöin mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

12. § VAROJEN KÄYTTÖ

Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen omaisuus ja varat on käytettävä hiv-hoidon kehittämiseen tai hiv-tutkimustoiminnan rahoittamiseen. Purkamisesta päätetään kokousten määräämällä tavalla